Liturgika (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości katechizmowe na temat roli sakramentów świętych, mszy świętej i kultu eucharystycznego.

Cele

Zapoznanie się ze strukturą celebracji eucharystycznej, poznanie jej historii (ogólnie), treści poszczególnych obrzędów i ich duchowego znaczenia. Podstawowe ustawodawstwo na temat celebracji eucharystycznej. Zaznajomienie się z treścią nabożeństw eucharystycznych.

Treści kształcenia

1. Geneza i struktura mszy świętej.
2. Znaczenie poszczególnych obrzędów: liturgia słowa, procesja z darami, modlitwa eucharystyczna, komunia święta.
3. Nabożeństwa eucharystyczne: wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne

Efekty kształcenia

1. Student poprawnie określa poszczególne części mszy świętej,
2. Student zna poprawne znaczenie poszczególnych części mszy świętej,
3. Student zna strukturę nabożeństw eucharystycznych,
4. Student zna, przynajmniej ogólnie, podstawowe dokumenty Kościoła w tym zakresie

Metody dydaktyczne

1. Wykład
2. Wykład z prezentacją multimedialną
3. Praca indywidualna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Kolokwium ustne
Praca pisemna

Lektury podstawowe

Świerzawski W. (red.), Msza Święta, Kraków 1993

Lektury uzupełniające

LEKTURY PODSTAWOWE:
ŚWIĘTA KONGREGACJA KULTU BOŻEGO. Dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci (1.XI.1973).
NADOLSKI B. Liturgika, t. IV: Eucharystia (Pallotinum - Poznań 1992).
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2002), rozdz. II i VI .

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:
JAN PAWEŁ II. Encyklika Ecclesia de Eucharistia, o Eucharystii w życiu Kościoła (17.IV.2003).
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW. Instrukcja Redemptionis sacramentum, o tym co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (25.III.2004).
STAŚKO S. Msza święta czyli czas i przestrzeń Boga i ludzi (Kraków 2014).
PATSCH J. Gdy Chrystus łamie dla nas chleb (Homo Dei – Kraków 2014).
Durrwell F-X., Eucharystia sakrament paschalny, Warszawa 1987;
Świerzawski W, Dynamiczna Pamiątka Pana, Eucharystyczna anamneza misterium paschalnego i jego egzystencjalna dynamika, Kraków 1980;
Cantalamessa R., Eucharystia nasze uświęcenie, Warszawa 1994;
Stefański J., Modlitwy eucharystyczne w poroborowej reformie liturgicznej, Gniezno 2002;
Eucharystia. Misterium-ofiara-kult, red. Kopeć J.J., Lublin 1997;
Berger L., Eucharystia święto wspólnoty, Kraków 2011;
Pierskała R., Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej odnowie liturgicznej, Opole 2008