Rok akademicki:
2015/16
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Historia
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski W_A1.2_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: dr Monika Małecka;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego i włosko-polskiego;
2. znajomość leksyki i gramatyki w zakresie pierwszego semestru nauki.
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi umożliwiającymi pytanie o drogę i udzielanie tego rodzaju wskazówek, pytanie o godzinę, podawanie czasu, nazywanie dni tygodnia, rozmowę o wykonywanych czynnościach dnia codziennego oraz opisywanie miejsca zamieszkania, a także poszerzanie wiedzy kulturowej na temat Włochów i ich kraju.
Treści kształcenia:
I Komunikacja
1.
a) pytanie o drogę i udzielanie wskazówek dotarcia do celu;
b) pytanie o godzinę i podawanie godziny;
c) mówienie o swoich umiejętnościach i znajomości czegoś;
d) wyrażanie niepewności;
e) zasięganie informacji o godzinach otwarcia miejsc publicznych;
2.
a) opis domu / mieszkania;
b) umiejscawianie przedmiotów w przestrzeni;
c) mówienie na temat dzielenia mieszkania z innymi studentami;
d) rezerwacja pokoju w hotelu oraz pytanie o oferowane w nim usługi;
e) podawanie przybliżonej godziny;
3.
a) opis czynności dnia powszedniego;
b) opis swojego zwykłego dnia;
c) mówienie, co się robi i z jaką częstotliwością.

II Gramatyka
1.
a) rodzajniki nieokreślone – articoli indeterminativi;
b) odmiana i zastosowanie czasowników modalnych – potere, volere i dovere oraz czasownika sapere;
2.
a) różnica i zastosowanie czasowników essere i esserci;
b) przyimki złożone – preposizioni articolate;
3.
a) czasowniki zwrotne – verbi riflessivi;
b) przysłówki częstotliwości – avverbi di frequenza.

III Leksyka
1.
a) miasto;
b) okoliczniki miejsca i kierunki;
c) godziny;
d) dni tygodnia;

2.
a) dom;
b) prace domowe;
c) usługi hotelowe;
3.
a) nazwy czynności wykonywanych w ciągu dnia;
b) uniwersytet.

IV Kultura
1.
a) co i w jakich godzinach robią Włosi;
b) środki miejskiego transportu we Włoszech;
2.
- włoscy turyści w hotelach na świecie;
3.
- typowy dzień Włocha.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. zna słownictwo potrzebne do wskazywania drogi i pytania o nią; wie, jak pytać o czas i podać godzinę;
2. zna proste słownictwo związane z życiem codziennym, z mieszkaniem, hotelem i uniwersytetem;
3. zna reguły tworzenia przyimków złożonych oraz stosowania rodzajników nieokreślonych i określonych; zna odmianę czasowników trzech koniugacji oraz poznane czasowniki nieregularne, w tym czasowniki modalne.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. zadaje proste pytania o drogę, rozkład jazdy, dni i godziny oraz udziela na nie odpowiedzi;
2. rozmawia na proste i znane mu kwestie dotyczące życia codziennego;
3. umie opisać miejsce zamieszkania; jest w stanie dokonać odpowiadającej mu rezerwacji w hotelu i uzgodnić warunki pobytu;
4. odmienia czasowniki w trzech koniugacjach oraz poznane czasowniki nieregularne, w tym czasowniki modalne; właściwie stosuje czasownik esserci; umie tworzyć przyimki złożone, a także stawiać przed rzeczownikami właściwe rodzajniki nieokreślone i określone.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut;
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%;
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut);
- w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień;
- do zaliczenia ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).

Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
- M. La Grassa: L’italiano all’università 1, Edilingua
- Mały słownik PWN włosko-polski i polsko-włoski, Wyd. Naukowe PWN
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich – tom I, poziom podstawowy A1-A2, Wyd. Edilingua
- S. Soja, C. Zawadzka, Z. Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wiedza Powszechna, Warszawa
- B. Sosnowska, R. Sosnowski: Kieszonkowy słownik włosko-polski i polsko-włoski z gramatyką i rozmówkami, Wyd. Zielona Sowa
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html

Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/

Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/