Rok akademicki:
2015/16
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Historia
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_A1.1_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
brak
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka francuskiego, wymową, akcentem, sposobem czytania i wymawiania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby umieli poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.
Treści kształcenia:
1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Przedstawianie się, powitania, pożegnania, pytanie o samopoczucie, zwroty grzecznościowe, udzielanie informacji o sobie, pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi.
 Pytanie o cenę.
 Wyrażanie swoich gustów i upodobań (cz.1), mówienie o swoich zainteresowaniach i marzeniach.
 Prosty opis miasta i dzielnicy, nazywanie i lokalizacja obiektów w mieście, pytanie i wskazywanie drogi.
 Rezerwowanie noclegu.
 Pisanie prostej kartki pocztowej z wakacji.
 Mówienie o swoich zajęciach w czasie wolnym (cz.1).
 Mówienie o pogodzie (cz.1)
2. Gramatyka:
 Czasowniki w czasie teraźniejszym: regularne (I gr.) czasownik zwrotny s’appeler oraz nieregularne: être, avoir, prendre, descendre.
 Przymiotniki wyrażające narodowość (tworzenie r. żeńskiego).
 Rodzajnik określony i nieokreślony.
 Zaimek przymiotny dzierżawczy (wybrane formy).
 Zaimek przymiotny wskazujący.
 Przeczenie ne … pas, pytania zamknięte z est-ce que, słowa pytające: quel(les), pourquoi/parce que.
 Przyimki przed nazwami miast i państw.
 Przyimki wyrażające lokalizację + rodzajnik ściągnięty.
3. Słownictwo:
 Alfabet francuski.
 Nazwy języków, narodowości, nazwy państw.
 Liczebniki główne 0-100 i liczebniki porządkowe 1-10.
 Pory dnia, dni tygodnia, nazwy miesięcy.
 Formułki powitania i pożegnania w kontaktach formalnych i nieformalnych.
 Słownictwo związane z przedstawianiem się, wyrażaniem upodobań.
 Obiekty w mieście i okoliczniki miejsca.
 Terminy związane z zakwaterowaniem i wskazywaniem drogi.
 Wyrażenia grzecznościowe, terminy związane z korespondencją – formuły na początek i koniec listu, kartki pocztowej.
4. Fonetyka:
 Akcent i intonacja zdań oznajmujących i pytających,
 Rozróżnianie dźwięków [y]/[u] oraz [s]/[z],
 Wymowa liczebników i ich połączenie z rzeczownikami, zjawisko „liaison” (połączeń międzywyrazowych – cz.1)
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Poznaje alfabet francuski i potrafi przeliterować poznane słowa.
2. Zna zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Potrafi nazywać przedmioty codziennego użytku.
3. Zna odmianę czasowników regularnych (I grupa) oraz wybranych czasowników nieregularnych.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Rozpoznaje język francuski, zapoznaje się z jego charakterystyczną wymową i pisownią.
2. Rozróżnia kontakty formalne (vous) i nieformalne (tu).
3. Posługuje się liczebnikami w zakresie od 0 do 100.
4. Umie przedstawić siebie i inną osobę, przywitać się lub pożegnać.
5. Rozumie krótkie teksty słuchane i czytane.
6. Sam potrafi stworzyć krótki tekst (dialog) pisemnie i ustnie.
7. Potrafi pracować w zespole.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Czytanie dialogów na głos,
2. powtarzanie,
3. słuchanie nagrań,
4. oglądanie krótkich filmów związanych z tematyką zajęć,
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych,
6. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
7. wykonywanie ćwiczeń fonetycznych,
8. odpowiedzi na pytania lektora, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
9. pisanie dialogów lub innych krótkich tekstów,
10. przygotowywanie i odgrywanie scenek,
11. gry językowe,
12. praca w parach lub grupach oraz
13. ćwiczenia audytoryjne.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Annie Berthet, Catherine Hugot, Véronique M. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries, Alter Ego 1 (podręcznik studenta), Paris, 2006
2. Annie Berthet, Alter Ego 1, Cahier d’activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006
Lektury uzupełniające:
Brak
Uwagi: