Rok akademicki:
2015/16
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Historia
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język niemiecki N_A1.1_zo_30/20_1
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Marta Krzanowska;
Koordynator sylabusa:
mgr Marta Krzanowska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
brak
Cele:
Po zakończeniu kursu student powinien rozumieć i umieć stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego; przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z za-kresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
Treści kształcenia:
Leksykalne:
T_1 osoby i przedmioty z najbliższego otoczenia (miasto, dom, camping)
T_2 liczebniki główne
T_3 nazwy najprostszych czynności i stanów
T_4 nazwy wybranych krajów i narodowości
T_5 nazwy dni tygodnia
T_6 niektóre cechy przedmiotów i osób
T_7 nazwy zwierząt
T_8 nazwy zawodów

Gramatyczne:
T_9 zaimek określony i nieokreślony w mianowniku
T_10 zaimek określony i nieokreślony w bierniku
T_11 odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
T_12 przeczenie kein
T_13 wybrane zaimki pytajne
T_14 proste zdania pytające
T_15 zdania z dwoma czasownikami
T_16 zaimek osobowy
T_17 zaimek dzierżawczy
T_18 czasowniki modalne können i möchte

Inne:
T_19 zasady wymowy i intonacji w języku niemieckim
Efekty kształcenia:
E_1 informuje o sobie i innych osobach (wiek, adres, narodowość, zawód itp.)
E_2 informuje o posiadaniu/istnieniu lub braku przedmiotów
E_3 pyta o przedmioty, osoby, cechy
E_4 zawiera znajomości, przedstawia osobę trzecią
E_5 wypełnia proste formularze osobowe wg schematu
E_6 potrafi napisać treść pocztówki wg wzoru
E_7 informuje o umiejętnościach i zamierzeniach
E_8 wyraża własne opinie na temat osób
E_9 stosuje zasady wymowy i intonacji wypowiedziach ustnych
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1 wprowadzenie tematu przez lektora
M_2 praca z książką
M_3 dyskusja/burza mózgów
M_4 ćwiczenia
M_5 praca w parach (dialogi)
M_6 słuchanie tekstów/dialogów a następnie wykonywanie ćwiczeń na ich podstawie
M_7 powtarzanie tekstów/zdań nagranych na CD
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1 test leksykalno-gramatyczny 2x semestr, ok. 45 min
W_2 kartkówka (słownictwo) 5 – 10 min
W_3 praca domowa – tekst 5 -10 prostych zdań, 2-4 w semestrze
W_4 ocena postępów studenta w trakcie zajęć (wypowiedzi ustne, wymowa)
W_5 obecność – dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach, każdą następną
nieobecność student nadrabia przygotowując pracę pisemną uzgodnioną z lektorem
Lektury podstawowe:
Hartmut Aufderstrasse, Jutta Muller, Thomas Storz, Delfin, Ismaning 2008
(podręcznik i ćwiczenia, cz. I)
Lektury uzupełniające:
Ćwiczenia, transkrypcje tekstów i przykładowe testy na stronie internetowej:
www.hueber.de/delfin
Uwagi:
brak