Rok akademicki:
2015/16
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Historia
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_A1.2_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru pierwszego (poziom wewnętrzny A1.1)
Cele:
Celem zajęć jest wypracowanie u studentów umiejętności komunikowania się i wypowiadania na tematy bliskie im i ich otoczeniu: mówienie o sobie i swoich bliskich. Wyrażane to będzie za pomocą czasu teraźniejszego oraz nowopoznanych: czasu przeszłego i przyszłego.
Celem zajęć jest również ciągłe doskonalenie przez studentów wymowy języka francuskiego, szczególnie poprawnej wymowy samogłosek.
Treści kształcenia:
1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o sobie, swoich preferencjach, gustach i zainteresowaniach oraz zajęciach w czasie wolnym.
 Charakteryzowanie i opis wyglądu zewnętrznego osoby.
 Proponowanie wyjścia – akceptowanie i odmawianie, ustalanie terminu spotkania, zapraszanie.
 Mówienie o czynnościach i zwyczajach codziennych i planie codziennych zajęć.
 Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości.
 Rozumienie ankiety i umiejętność zadawania pytań.
 Mówienie o swoich planach na przyszłość.
 Mówienie o swojej rodzinie, wydarzeniach i świętach rodzinnych, gratulacje, składanie kondolencji, pytanie o samopoczucie i zdrowie.
 Rozmowa telefoniczna – inicjowanie rozmowy, odpowiadanie, odbieranie telefonu.
2. Gramatyka:
 Rekcja czasowników oznaczających gusty i upodobania: aimer, adorer, détester + rzeczownik lub bezokolicznik.
 Odmiana czasowników nieregularnych gr. III w czasie teraźniejszym : faire (robić) i aller (iść, jechać) + rodzajnik ściągnięty oraz czasowników pouvoir (móc), vouloir (chcieć) i devoir (musieć) oraz dire (powiedzieć)
 Rodzaj męski i żeński rzeczowników oznaczających zawody.
 Rodzaj męski i żeński przymiotników.
 Zaimki osobowe akcentowane.
 Zaimek osobowy ”on” w funkcji ”nous”.
 Tryb rozkazujący – dla 2 os. l.poj i mn.
 Odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym.
 Wyrażenia czasowe.
 Czas przeszły – passé composé – odmieniany z czasownikami posiłkowymi avoir i être - tworzenie formy twierdzącej i przeczącej oraz odmiana czasowników zwrotnych.
 Trzy formy zadawania pytań.
 Czas przyszły bliski – futur proche i przeszły bliski – passé récent – tworzenie i użycie w tekście.
 Przyimek „chez” z zaimkami osobowymi akcentowanymi.
 Zaimki przymiotne dzierżawcze – wszystkie formy.
 Struktury: c’est / il est + przymiotnik oraz il a + rzeczownik.
3. Słownictwo:
 Zawody, nazwy czynności i zajęć w czasie wolnym, dyscypliny sportowe.
 Zwierzęta.
 Cechy charakteru i wygląd zewnętrzny.
 Przyimki używane z godzinami.
 Wyrażenia z języka potocznego – cz.1.
 Wyrażenia czasowe – chronologia zdarzeń i częstotliwość.
 Nazwy członków rodziny, życie i wydarzenia rodzinne.
 Nazwy świąt w ciągu roku.
 Wyrażenie „avoir mal à” (boli mnie) + części ciała.
 Wyrażenia używane w rozmowie telefonicznej.
 Wyrażenia ilościowe – części, procenty.
4. Fonetyka:
 Różnice w wymowie rzeczowników i przymiotników w rodz. męskim i żeńskim.
 Samogłoski nosowe – wprowadzenie oraz rozróżnianie ich od odpowiadających im samogłosek ustnych.
 Rozróżnienie dźwięków [ø] i [oe].
 Zjawisko „liaison” – połączeń międzywyrazowych w wyrażaniu godzin oraz z zaimkami przymiotnymi dzierżawczymi.
 Dźwięk „e nieme” oraz odróżnienie dźwięków „e otwarte” i „e zamknięte”.
 Rozróżnienie w wymowie form czasownikowych w czasie teraźniejszym i przeszłym „passé composé".
 Intonacja zdania pytającego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Rozpoznaje i odróżnia formy czasu teraźniejszego oraz formy czasu przeszłego „passé composé” i przyszłego „futur proche”.
2. Poznaje podstawowe słownictwo i odpowiednie struktury gramatyczne służące do przedstawienia siebie, swojego otoczenia, swoich upodobań i sposobów spędzania wolnego czasu.
3. Zapoznaje się z wyrażeniami służącymi do przeprowadzenia prostej rozmowy telefonicznej.
UMIEJĘTNOŚCI:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Poprawnie używa form czasu przeszłego „passé composé” i przyszłego „futur proche” w zależności od kontekstu wypowiedzi ustnej lub pisemnej.
2. Posługuje się podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do przedstawienia siebie, swojego otoczenia, swoich upodobań i sposobów spędzania wolnego czasu.
3. Inicjuje, rozumie i podtrzymuje prostą rozmowę telefoniczną.
4. Rozwija swoje umiejętności wymowy szczególnie samogłosek francuskich.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach,
3. czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
4. rozumienie ze słuchu,
5. ćwiczenia fonetyczne,
6. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. przygotowywanie i odgrywanie prostych scenek,
12. gry językowe.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.

Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2006
2. Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2006
Lektury uzupełniające:
brak
Uwagi: