Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia kapłańska   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski W_A2.1_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego i włosko-polskiego;
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomu A1.
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi umożliwiającymi rozmowy w języku włoskim o pogodzie, o formach spędzania czasu wolnego, o życiu codziennym, o rodzinie, o przeszłości, o planach na przyszłość oraz poszerzanie wiedzy geograficznej i kulturowej na temat Włochów i ich kraju.
Treści kształcenia:
I Komunikacja
1.
a) pytanie o pogodę i udzielanie na nie odpowiedzi;
b) opis warunków klimatycznych panujących w danym miejscu;

2.
a) mówienie i opowiadanie o czynnościach w czasie przeszłym;
b) pytanie i odpowiedź na temat spędzonego weekendu;
3.
a) wyrażanie relacji pokrewieństwa;
b) mówienie o rodzinie i stosunkach rodzinnych;
c) wyrażanie radości i rozczarowania;
d) przedstawianie swoich planów na przyszłość.

II Gramatyka
1.
a) zaimki osobowe dopełnienia bliższego - pronomi diretti;
b) użycie zaimków osobowych dopełnienia bliższego z czasownikami modalnymi;
c) konstrukcja stare + gerundio
d) przysłówki ilości - avverbi di quantità;
e) użycie molto i poco jako przymiotnika i przysłówka;
2.
a) czas przeszły bliski - passato prossimo czasowników regularnych i podstawowych czasowników nieregularnych (formy i użycie);
b) reguły zgodności imiesłowu biernego z zaimkiem osobowym dopełnienia bliższego;
c) różnice w użyciu già i ancora;
d) forma di + rodzajnik dla wyrażenia niesprecyzowanej ilości (articolo partitivo);
3.
a) zaimki przymiotne dzierżawcze - aggettivi possessivi, wyjątki z nazwami członków rodziny;
b) czas przyszły prosty - futuro semplice;
c) spójniki: ma, perché, o, invece;
d) określenia czasowe: all’inizo, dopo, poi, alla fine.

III Leksyka
1.
a) nazwy miesięcy;
b) nazwy pór roku;
c) wyrażenia służące do opisu warunków pogodowych;
2.
a) wyrażenia potrzebne do mówienia o przeszłości;
b) czynności wykonywane podczas weekendu i w czasie wolnym;
3.
a) rodzina;
b) stan cywilny.

IV Kultura
1.
a) pogoda we Włoszech;
b) stereotypy dotyczące pogody;
2.
- miejsca spotkań i zawierania znajomości we Włoszech;
3.
- obraz współczesnej włoskiej rodziny.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. wie, jak pytać o pogodę i opisać warunki klimatyczne;
2. zna proste słownictwo potrzebne do opisu relacji rodzinnych;
3. zna reguły tworzenia czasu passato prossimo czasowników regularnych oraz najważniejszych czasowników nieregularnych;
4. zna odmianę czasowników w czasie futuro semplice;

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. zadaje proste pytania o pogodę oraz udziela na nie odpowiedzi;
2. umie opisać swoją rodzinę;
3. potrafi opowiedzieć, jak spędził ostatni weekend oraz co robi zazwyczaj w czasie wolnym;
4. przedstawia swoje plany na przyszłość;
5. identyfikuje i właściwie stosuje czas przeszły passato prossimo i czas przyszły futuro semplice;
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut;
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%;
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut);
- w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień;
- do zaliczenia ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).

Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
- Matteo La Grassa: L’italiano all’università 1, Edilingua
- Mały słownik PWN włosko-polski i polsko-włoski, Wyd. Naukowe PWN
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich – tom I, poziom podstawowy A1-A2, Wyd. Edilingua
- S. Soja, C. Zawadzka, Z. Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wiedza Powszechna, Warszawa
- B. Sosnowska, R. Sosnowski: Kieszonkowy słownik włosko-polski i polsko-włoski z gramatyką i rozmówkami, Wyd. Zielona Sowa
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html

Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/

Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/