Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Turystyka religijna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny II

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski W_B1.1_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
III/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego i włoskowłoskiego
(typu monolingua; słowniki synonimów ecc.);
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomów A1 i A2.
Cele:
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności rozmowy na temat rozmiarów i typów tkanin,
odzieży i dodatków do niej, oraz udzielania porad w kwestii stroju; nabycie wiedzy o
modzie włoskiej; nabycie umiejętności formułowania porównań, wyrażania życzeń i
pragnień, stawiania hipotez, mówienia o bólu fizycznym i o sporcie; rozwijanie
umiejętności tworzenia opisów, również w czasach przeszłych, oraz nazywania części
ciała; rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych; rozwijanie
umiejętności mówienia i pisania po włosku na tematy związane z życiem codziennym oraz
rodzinnym; poszerzanie wiedzy geograficznej, artystycznej i kulturowej na temat Włoch i
ich mieszkańców.
Treści kształcenia:
I. Komunikacja
1.
a) jaki rozmiar? jak leży ubranie? - pytanie i odpowiedź; uprzejme pytania i prośby;
b) opis przyzwyczajeń, wydarzeń i stanów psychicznych w czasach teraźniejszym i
przeszłych;
2.
a) tworzenie porównań;
b) wyrażanie pragnień;
c) stawianie hipotez;
d) udzielanie porad;
e) opis bólu fizycznego;
3.
a) opowiadanie o wydarzeniach w czasach przeszłych;
b) opowiadanie o wydarzeniach bliskich emocjonalnie;
c) wyrażanie złego samopoczucia w danej sytuacji
d) nazywanie trudności;
II. Gramatyka
1.
a) powtórka czasów passato prossimo i imperfetto;
b) spójniki łączne: ma, quindi, o, oppure;
2.
a) tryb warunkowy – condizionale presente;
b) czas futuro semplice – utrwalenie;
c) tworzenie porównań; comparativi i superlativi regolari i irregolari;
d) wyrażenia sia..sia, né...né;
3.
a) czas zaprzeszły trapassato prossimo;
b) tryb condizionale composto;
c) tryb condizionale composto w funkcji futuro nel passato;
d) zaimki względne: pronomi relativi chi, che, cui, il quale;
e) wyrażenia in seguito, inoltre, oltre a, poi, ma, però, tuttavia, mentre, a differenza di;
f) struktura tekstu opisującego;
III. Leksyka
1.
a) zakupy;
b) odzież i dodatki; tkaniny;
2.
a) sport;
b) części ciała;
c) choroby;
3.
a) rodzina;
b) trudności rodzinne: separacja, rozwód, rodzina „poszerzona”;
c) przenośnie związane z narządami zmysłów;
IV. Kultura
1.
a) włoskie produkty i marki znane na świecie;
b) moda włoska;
2.
a) dyscypliny sportu popularne we Włoszech;
b) włoscy sportowcy;
3.
a) role społeczne mężczyzny i kobiety we Włoszech.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student:
1. zna szerokie słownictwo związane z modą i ubiorem oraz zakupami;
2. zna szerokie słownictwo związane ze sportem;
3. zna szerokie słownictwo związane z rodziną;
4. zna słownictwo nazywające części ciała i podstawowe symptomy złego stanu zdrowia;
5. zna reguły stosowania czasów przeszłych (passato prossimo, imperfetto, trapassato
prossimo, futuro nel passato); zna reguły stosowania czasu przyszłego futuro semplice);
6. zna reguły stosowania trybu warunkowego (condizionale semplice i composto);
7. zna wyrażenia służące łączeniu zdań w logiczną dłuższą wypowiedź i opis;
8. zna zaimki względne chi, che, cui, il quale.
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
1. potrafi rozmawiać na tematy mody i ubioru oraz prowadzić dialog na zakupach;
2. potrafi rozmawiać o sporcie;
3. potrafi rozmawiać o sprawach rodzinnych;
4. potrafi nazywać części ciała i mówić, co go boli;
5. potrafi udzielać porad, stawiać hipotezy, formułować grzeczne prośby;
6. odmienia czasowniki w trzech koniugacjach oraz czasowniki nieregularne w trybach
orzekającym, przypuszczającym i rozkazującym „na ty”, w czasach teraźniejszym,
przeszłym bliskim, niedokonanym, zaprzeszłym, przyszłym prostym i złożonym;
7. stosuje zaimki względne oraz spójniki i wyrażenia łączące zdania;
8. potrafi tworzyć porównania i tekst opisowy.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w
małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu
semestru, trwające od 30-90 minut; w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na
zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur
prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do
uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%; w razie
usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek
zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu,
przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub
uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach
zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie
otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po
przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to
należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na
tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia
ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania
zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania
pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w
semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z
jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze,
każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z
prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na
opuszczonych przez studenta zajęciach).
Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań
(scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny
uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie
całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań
w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
La Grassa M., Delitala M., Quercioli F., L’italiano all’università 2, Edilingua, Roma
2013 i nast. – jednostki nr 1, 2 i 3.
Podręczny słownik włosko-polski i polsko-włoski, Wiedza Powszechna (4 tomy), lub inne
słowniki dostępne na rynku i w bibliotekach.
Lektury uzupełniające:
Latino A., Muscolino M., Gramatyka włoska dla wszystkich 1, poziom A1-A2, Wyd.
EdiLingua.
Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti 2 – poziom B1-B2, Wyd.
EdiLingua.
Lo Zingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichelli.
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia
Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/
Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html
Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm
Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/
Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php
Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/