Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii Sztuki i Kultury WHiDK
Kierunek:
Historia sztuki
Poziom:
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język obcy - fakultatywny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski W_B1.2_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot wybieralny
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego i włoskowłoskiego
(typu monolingua; słowniki synonimów ecc.);
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomów A1, A2 i B1.1.
Cele:
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności rozpoczynania rozmowy w różnych sytuacjach,
kierowania jej w sposób utrzymujący uwagę interlokutora, wyrażania zakłopotania;
zdobycie umiejętności rozmowy na tematy historyczne, szczególnie migracji ludzi na
świecie, wierzeń i zabobonów, wyposażenia kuchni, tematy kulinarne i związane z
żywieniem; zdobycie wiadomości na temat włoskiego systemu edukacji; zdobycie
umiejętności posługiwania się trybem łącznym congiuntivo, rozwijanie umiejętności
komunikacji ustnej i pisemnej, wyrażania własnej opinii, wątpliwości, wydawanie poleceń
i napomnień; rozwijanie wiedzy kulturowej na temat włoskiego społeczeństwa i jego stylu
życia.
Treści kształcenia:
I. Komunikacja
1.
a) opowiadanie o wydarzeniach historycznych;
b) rozpoczynanie rozmowy w różnych sytuacjach;
c) wyrażanie zakłopotania;
d) przyciąganie uwagi;
2.
a) wyrażanie opinii, nastroju, pragnienia, zakazu, wątpliwości, warunku i celu;
3.
a) dawanie instrukcji;
b) wydawanie poleceń i napomnień;
c) wypowiedzenia nieosobowe – dystansowanie się od treści wypowiedzi;
II. Gramatyka
1.
a) czas przeszły odległy – passato remoto; różnica między passato prossimo a remoto;
b) różnica między passato prossimo a mperfetto – utrwalenie;
c) wyrażenia przydatne w nawiązywaniu i prowadzeniu aktywnej rozmowy;
2.
a) tryb łączny congiuntivo presente e passato;
b) przyimek “di” + bezokolicznik w zdaniach o tym samym podmiocie;
c) wyrażenia wprowadzające congiuntivo;
3.
a) utrwalenie trybu rozkazującego nieformalnego „na ty”;
b) tryb rozkazujący formalny „na pan/pani”;
c) zaimki dopełnienia bliższego i dalszego razem – pronomi combinati;
d) forma nieosobowa – si impersonale.
III. Leksyka
1.
a) strony świata;
b) emigracja i imigracja;
c) stany samopoczucia i nastroju oraz wyrażenia idiomatyczne;
2.
a) zabobony;
b) znaki zodiaku;
3.
a) przedmioty użytkowe, narzędzia i przyrządy kuchenne;
b) pięć zmysłów.
IV. Kultura
1.
a) migracja i demografia wczoraj i dziś na świecie;
b) system szkolnictwa i realia edukacji we Włoszech;
2.
a) włoskie przesądy i wierzenia ludowe;
b) porady na szczęśliwe małżeństwo;
c) Sylwester we Włoszech;
3.
a) kuchnia i żywienie;
b) najczęstsze błędy żywienia all’italiana.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student:
1. posiada szeroki zakres słownictwa związanego historią, emigracją, imigracją, edukacją,
wierzeniami, żywieniem, kuchnią; zna strony świata, znaki zodiaku i nazwy zmysłów
po włosku;
2. zna odmianę czasowników trzech koniugacji oraz czasowników nieregularnych we
wszystkich poznanych trybach i czasach; zna zasady tworzenia si impersonale, pronomi
combinati, zna strukturę składniową przyimek “di” + bezokolicznik w zdaniach o tym
samym podmiocie;
UMIEJĘTNOŚCI
Student:
1. potrafi rozmawiać na tematy historii, migracji, włoskiego systemu edukacji, wierzeń i
zabobonów, a także kuchni i żywienia; potrafi wykorzystywać poznane wyrażenia
ułatwiające budowanie płynnej wypowiedzi i prowadzenie efektywnej rozmowy;
2. rozpoznaje w tekście i stosuje wypowiedzenia nieosobowe oraz zaimki mieszane
(pronomi combinati); odmienia i poprawnie stosuje czasowniki w trzech koniugacjach
oraz czasowniki nieregularne w trybach orzekaj
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w
małych grupach;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu
semestru, trwające od 30-90 minut; w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na
zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur
prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do
uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%; w razie
usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek
zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu,
przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub
uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach
zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie
otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po
przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to
należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na
tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia
ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania
zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania
pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w
semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z
jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze,
każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z
prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na
opuszczonych przez studenta zajęciach).
Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań
(scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny
uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie
całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań
w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
La Grassa M., Delitala M., Quercioli F., L’italiano all’università 2, Edilingua, Roma
2013 i nast. – jednostki nr 4, 5 i 6.
Podręczny słownik włosko-polski i polsko-włoski, Wiedza Powszechna (4 tomy), lub inne
słowniki dostępne na rynku i w bibliotekach.
Lektury uzupełniające:
Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti 2 – poziom B1-B2, Wyd.
EdiLingua.
Lo Zingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichelli.
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia
Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/
Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html
Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm
Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/
Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php
Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/