Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS
Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny (drugi)
((Modern Foreign Language (the second)) )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski W_A1.1_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego i włosko-polskiego;
2. znajomość gramatyki j. polskiego w zakresie rozróżniania części mowy, części zdania (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik ecc.), samogłosek i spółgłosek.
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka włoskiego, wymową, akcentem, sposobem poprawnego czytania i zapisu włoskiego tekstu oraz ze słownictwem i strukturami gramatycznymi umożliwiającymi podstawowe funkcje komunikacyjne, jak nawiązanie pierwszego kontaktu z rozmówcą poprzez podstawowe pytania i odpowiedzi, a także zdobycie wiedzy o podstawowych różnicach kulturowych Włochów i Polaków.
Treści kształcenia:
I Komunikacja
1.
a) przedstawianie się;
b) powitania i pożegnania;
c) podawanie numeru telefonu i adresu i pytanie o nie;
d) zadawanie pytań w stylu nieformalnym i formalnym;
e) prośba o powtórzenie wypowiedzi;
f) pytanie o znaczenie i zapis słówek w j. włoskim;
2.
a) przedstawianie innych osób;
b) pytanie o samopoczucie i odpowiedź;
c) pytanie o wykonywaną pracę i odpowiedź;
3.
a) zamawianie posiłków;
b) pytanie o cenę i odpowiedź;
c) wyrażanie własnych gustów i preferencji;
d) prośba o pozwolenie;
e) inne prośby.

II Gramatyka
1.
a) alfabet włoski;
b) zasady pisowni i wymowy;
c) zaimki osobowe;
d) czasowniki być i mieć - essere i avere;
e) czasownik nazywać się - chiamarsi;
f) budowa zdań oznajmujących twierdzących i przeczących oraz pytających;
g) rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników;
2.
a) czas teraźniejszy presente indicativo: czasowniki regularne – odmiana w trzech koniugacjach;
b) najważniejsze czasowniki nieregularne i ich odmiany;
c) rodzajniki określone - articoli determinativi;
d) zgodność rodzajnika, rzeczownika i przymiotnika;
e) przyimki in, a, da, di;
3.
a) wyrażenia mi piace / non mi piace / mi piacciono / non mi piacciono;
b) wyrażenie vorrei;
c) ci jako partykuła miejsca.

III Leksyka
1.
a) przedmioty znajdujące się w sali dydaktycznej;
b) przedmioty codziennego użytku studenta;
c) nazwy narodowości i państw;
d) liczebniki 0-100;
2.
a) nazwy zawodów i miejsca pracy;
b) podstawowe przymiotniki kwalifikujące;
3.
a) nazwy potraw, napojów i przedmiotów znajdujących się w barze;
b) rodzaje sklepów;
c) artykuły spożywcze;
d) jednostki miary i wagi.
IV Kultura
1.
a) nauka j. włoskiego w świecie;
b) powody i motywacje do nauki j. włoskiego;
2.
a) praca we Włoszech;
b) mapa administracyjna i fizyczna Włoch;
3.
a) pojęcie baru w mentalności Włochów;
b) włoskie śniadanie, obiad i kolacja.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. zna słownictwo potrzebne do przedstawiania siebie i kogoś innego; powitania i pożegnania nieformalne i formalne;
2. zna liczebniki główne od 0 do 100;
3. zna słownictwo przydatne w barze i na zakupach;
4. identyfikuje zdania oznajmujące i pytające; zna odmianę czasowników trzech koniugacji w presente indicativo oraz niektóre czasowniki nieregularne; zna pojęcie rodzajnika oraz odmianę rzeczowników i przymiotników we wszystkich rodzajach i liczbach.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. potrafi przedstawić siebie i inną osobę; przywitać się i pożegnać; zadawać proste pytania, w tym prosić o powtórzenie komunikatu, o wyjaśnienie znaczenia słowa oraz o jego zapis;
2. umie wykonywać działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 0-100;
3. umie zamówić posiłek w barze, zrobić zakupy i zapytać o cenę; jest w stanie krótko wyrazić własne preferencje i upodobania;
4. odróżnia zdania oznajmujące od pytających; potrafi odmieniać czasowniki w trzech koniugacjach w presente indicativo oraz niektóre czasowniki nieregularne; umie dokonać zgodności między rodzajnikiem określonym, rzeczownikiem i przymiotnikiem w rodzajach męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut;
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%;
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut);
- w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień;
- do zaliczenia ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).

Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
- M. La Grassa: L’italiano all’università 1, Edilingua
- Mały słownik PWN włosko-polski i polsko-włoski, Wyd. Naukowe PWN
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich – tom I, poziom podstawowy A1-A2, Wyd. Edilingua
- S. Soja, C. Zawadzka, Z. Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wiedza Powszechna, Warszawa
- B. Sosnowska, R. Sosnowski: Kieszonkowy słownik włosko-polski i polsko-włoski z gramatyką i rozmówkami, Wyd. Zielona Sowa
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!), ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html