Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski (W_B2.1_zo_30/20_2)
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego i włosko-włoskiego (typu monolingua; słowniki synonimów ecc.);
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomu B1.
Cele:
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności swobodnej rozmowy na temat odżywiania all’italiana, diety, składników odżywczych, instrumentów i muzyki, teatru i literatury; nabycie i poszerzenie wiedzy o: muzyce włoskiej i najważniejszych wydarzeniach muzycznych we Włoszech, o literaturze włoskiej; doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, argumentowania; rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych; rozwijanie umiejętności posługiwania się wszystkimi czasami i trybami gramatycznymi, rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej; poszerzanie wiedzy kulturowej na temat Włoch i ich mieszkańców.
Treści kształcenia:
I Komunikacja
1.
a) dawanie instrukcji;
b) przyciąganie uwagi rozmówcy, udzielanie głosu;
c) wypowiedzi bezosobowe;
2.
a) wyrażanie nadziei, opinii, stanów emocjonalnych, nastrojów;
b) wyrażanie zakazów;
c) wątpliwości dotyczących przeszłości;
d) udzielanie pozwoleń;
3.
a) udzielanie wyjaśnień;
b) parafraza zdań;
c) konkludowanie;
d) podawanie niesprawdzonej wiadomości;
e) rozmowa o niemożliwym do zrealizowania fakcie.

II Gramatyka
1.
a) powtórka trybu imperativo informale i formale, w tym w połączeniu z zaimkami;
b) zaimki łączone: pronomi combinati;
c) forma nieosobowa czasowników: si impersonale.
2.
a) tryb łączny congiuntivo presente, passato, imperfetto i trapassato;
b) zgodność czasów i trybów: concordanza dei tempi e dei modi;
c) utrwalenie wyrażeń rządzących trybem congiuntivo.
3.
a) powtórka i rozszerzenie użycia trybu condizionale passato (fakty niemożliwe do zrealizowane w przeszłości, lub niepewne informacje).

III Leksyka
1.
a) żywienie, składniki odżywcze;
b) przygotowywanie potraw.
2.
a) muzyka;
b) instrumenty muzyczne;
c) przemysł muzyczny.
3.
a) teatr;
b) słuchowisko radiowe;
c) literatura.

IV Kultura
1.
a) błędy popełniane w sposobie żywienia, również we Włoszech.
2.
a) współczesna muzyka włoska;
b) tradycja opery włoskiej;
c) Festiwal w Sanremo.
3.
a) zwyczaje czytelnicze Włochów;
b) czołowi twórcy literatury włoskiej i ich dzieła.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. zna szerokie słownictwo związane z żywieniem i kuchnią;
2. zna szerokie słownictwo związane z muzyką;
3. zna szerokie słownictwo związane z literaturą;
4. zna reguły stosowania czasów przeszłych (passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, futuro nel passato, passato remoto); zna reguły stosowania czasu przyszłego futuro semplice);
5. zna reguły stosowania trybu rozkazującego (imperativo informale i informale);
6. zna reguły stosowania trybu warunkowego (condizionale semplice i composto);
7. zna wyrażenia służące łączeniu zdań w logiczną dłuższą wypowiedź i opis;
8. zna reguły stosowania trybu warunkowego (congiuntivo presente, passato, imperfetto i trapassato);

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. potrafi rozmawiać na tematy odżywiania i przygotowywania posiłków;
2. potrafi rozmawiać o muzyce nowoczesnej i tradycyjnej;
3. potrafi rozmawiać o literaturze;
4. potrafi zaczynać, prowadzić i podsumowywać dyskusję;
5. potrafi udzielać instrukcji, stawiać hipotezy, formułować wątpliwości;
6. odmienia czasowniki w trzech koniugacjach oraz czasowniki nieregularne w trybach orzekającym, przypuszczającym i rozkazującym, w czasach teraźniejszym, przeszłym bliskim, niedokonanym, zaprzeszłym, odległym, przyszłym prostym i złożonym;
7. stosuje zaimki osobowe, względne, zaimki łączone oraz spójniki i wyrażenia łączące zdania;
8. potrafi tworzyć tekst opisowy.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki, teledyski, krótkie filmy);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut; w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%; w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).
Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
- M. Balì, G. Rizzo: Espresso 2, Alma Edizioni, Firenze 2006 i nast. (wybrane jednostki); M. La Grassa, M. Delitala, F. Quercioli: L’italiano all’università 2, Edilingua, Roma 2013 i nast. (wybrane jednostki); A. de Giuli, C. Guastalla, C.M. Naddeo: Magari!, Alma Edizioni 2008 i nast. (wybrane jednostki);
- Podręczny słownik włosko-polski i polsko-włoski, Wiedza Powszechna (4 tomy), lub inne słowniki dostępne na rynku i w bibliotekach.
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich 1, poziom A1-A2, Wyd. EdiLingua;
- A. Latino, M. Muscolino: Una grammatica italiana per tutti 2 – poziom B1-B2, Wyd. EdiLingua;
- Lo Zingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichelli.
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html

Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/

Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/