Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Turystyka religijna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny II

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski (W_B2.2_zo_30/20_2)
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
III/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego i włosko-włoskiego (typu monolingua; słowniki synonimów ecc.);
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomu B1.1.
Cele:
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności swobodnej rozmowy na temat przestępczości, świata wirtualnego, oraz posługiwania się najbardziej znanymi idiomami oraz „językiem” SMS-ów i portali społecznościowych; nabycie i poszerzenie wiedzy o obrazie przeciętnego Włocha w obcych krajach oraz o włoskim podejściu do korzystania z internetu; rozwijanie umiejętności posługiwania się wszystkimi czasami i trybami, rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej; rozwijanie wiedzy kulturowej na temat włoskiego społeczeństwa i jego stylu życia.
Treści kształcenia:
I Komunikacja
1.
a) opowiadanie o wydarzeniach przyszłych;
b) mówienie o sytuacjach, które prawdopodobnie się zdarzyły;
c) udzielanie nieprecyzyjnych wskazówek;
d) przedstawianie i argumentowanie własnej tezy;
2.
a) wyrażanie hipotez możliwych i niemożliwych do spełnienia;
b) wyrażanie emfazy;
c) parafrazowanie;
d) zmienianie tematu i wracanie do wcześniejszego;
e) pisanie SMS-ów i e-maili.

II Gramatyka
1.
a) czas przyszły złożony – futuro anteriore (composto);
b) powtórka czasów w trybie orzekającym;
c) zaimki nieokreślone – pronomi indefiniti;
d) łączniki rządzące trybem congiuntivo.
2.
a) okresy warunkowe – periodi ipotetici I, II i III;
b) senza, per, prima di + infinito.

III Leksyka
1.
a) opis osobowości;
b) przestępczość;
2.
a) „język” SMS-ów i chatów;
b) komputer i internet;
c) wybrane wyrażenia idiomatyczne.

IV Kultura
1.
a) wizerunek Włochów zagranicą;
2.
a) nowe technologie i ich zastosowanie we Włoszech.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. posiada szeroki zakres słownictwa związanego z charakterystyką postaci, z przestępczością i życiem codziennym w społeczeństwie, z nowymi technologiami i internetem;
2. zna odmianę czasowników trzech koniugacji oraz czasowników nieregularnych we wszystkich poznanych trybach i czasach; zna zasady tworzenia si impersonalne, pronomi combinati, zna strukturę składniową senza, per, prima di + bezokolicznik.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. potrafi rozmawiać na tematy osobowości człowieka, przestępczości, stereotypów dotyczących Włochów, nowych technologii i internetu; potrafi wykorzystywać poznane wyrażenia ułatwiające budowanie płynnej wypowiedzi i prowadzenie efektywnej rozmowy;
2. rozpoznaje w tekście i stosuje wypowiedzenia nieosobowe oraz zaimki, w tym mieszane (pronomi combinati); odmienia i poprawnie stosuje czasowniki w trzech koniugacjach oraz czasowniki nieregularne w trybach orzekającym, przypuszczającym, łącznym i rozkazującym, we wszystkich czasach gramatycznych, uwzględniając ich zgodność.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut; w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%; w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).
Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
- M. La Grassa, M. Delitala, F. Quercioli: L’italiano all’università 2, Edilingua, Roma 2013 i nast. (wybrane jednostki); A. de Giuli, C. Guastalla, C.M. Naddeo: Magari!, Alma Edizioni 2008 i nast. (wybrane jednostki);
- Podręczny słownik włosko-polski i polsko-włoski, Wiedza Powszechna (4 tomy), lub inne słowniki dostępne na rynku i w bibliotekach.
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Una grammatica italiana per tutti 2 – poziom B1-B2, Wyd. EdiLingua
- Lo Zingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichelli
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html

Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/

Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/