Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Nauk o Rodzinie WNS
Kierunek:
Nauki o rodzinie
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Języki obce
(Foreign Languages )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_A1.1_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
brak
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka francuskiego, wymową, akcentem, sposobem czytania i wymawiania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby umieli poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.
Treści kształcenia:
1.Komunikacja i sprawności językowe:
Przedstawianie się, powitania, pożegnania, pytanie o samopoczucie, zwroty grzecznościowe, udzielanie informacji o sobie, pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi.
Pytanie o cenę.
Wyrażanie swoich gustów i upodobań (cz.1), mówienie o swoich zainteresowaniach i marzeniach.
Prosty opis miasta i dzielnicy, nazywanie i lokalizacja obiektów w mieście, pytanie i wskazywanie drogi.
Rezerwowanie noclegu.
Pisanie prostej kartki pocztowej z wakacji.
Mówienie o swoich zajęciach w czasie wolnym (cz.1).
Mówienie o pogodzie (cz.1)
2.Gramatyka:
Czasowniki w czasie teraźniejszym: regularne (I gr.) czasownik zwrotny s’appeler oraz nieregularne: être, avoir, prendre, descendre.
Przymiotniki wyrażające narodowość (tworzenie r. żeńskiego).
Rodzajnik określony i nieokreślony.
Zaimek przymiotny dzierżawczy (wybrane formy).
Zaimek przymiotny wskazujący.
Przeczenie ne … pas, pytania zamknięte z est-ce que, słowa pytające: quel(les), pourquoi/parce que.
Przyimki przed nazwami miast i państw.
Przyimki wyrażające lokalizację + rodzajnik ściągnięty.
3.Słownictwo:
Alfabet francuski.
Nazwy języków, narodowości, nazwy państw.
Liczebniki główne 0-100 i liczebniki porządkowe 1-10.
Pory dnia, dni tygodnia, nazwy miesięcy.
Formułki powitania i pożegnania w kontaktach formalnych i nieformalnych.
Słownictwo związane z przedstawianiem się, wyrażaniem upodobań.
Obiekty w mieście i okoliczniki miejsca.
Terminy związane z zakwaterowaniem i wskazywaniem drogi.
Wyrażenia grzecznościowe, terminy związane z korespondencją – formuły na początek i koniec listu, kartki pocztowej.
4.Fonetyka:
Akcent i intonacja zdań oznajmujących i pytających,
Rozróżnianie dźwięków [y]/[u] oraz [s]/[z],
Wymowa liczebników i ich połączenie z rzeczownikami, zjawisko „liaison” (połączeń międzywyrazowych – cz.1)
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1.Poznaje alfabet francuski i potrafi przeliterować poznane słowa.
2.Zna zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Potrafi nazywać przedmioty codziennego użytku.
3.Zna odmianę czasowników regularnych (I grupa) oraz wybranych czasowników nieregularnych.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1.Rozpoznaje język francuski, zapoznaje się z jego charakterystyczną wymową i pisownią.
2.Rozróżnia kontakty formalne (vous) i nieformalne (tu).
3.Posługuje się liczebnikami w zakresie od 0 do 100.
4.Umie przedstawić siebie i inną osobę, przywitać się lub pożegnać.
5.Rozumie krótkie teksty słuchane i czytane.
6.Sam potrafi stworzyć krótki tekst (dialog) pisemnie i ustnie.
7.Potrafi pracować w zespole.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1.Czytanie dialogów na głos,
2.powtarzanie,
3.słuchanie nagrań,
4.oglądanie krótkich filmów związanych z tematyką zajęć,
5.wykonywanie ćwiczeń gramatycznych,
6.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
7.wykonywanie ćwiczeń fonetycznych,
8.odpowiedzi na pytania lektora, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
9.pisanie dialogów lub innych krótkich tekstów,
10.przygotowywanie i odgrywanie scenek,
11.gry językowe,
12. praca w parach lub grupach oraz
13.ćwiczenia audytoryjne.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Annie Berthet, E. Daill, Catherine Hugot, Véronique M. Kizirian, Monique Waendendries, Alter Ego + 1 (podręcznik studenta), Paris, 2012
2. Annie Berthet, Alter Ego + 1, Cahier d’activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2012
Lektury uzupełniające:
Brak
Uwagi: