Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Nauk o Rodzinie WNS
Kierunek:
Nauki o rodzinie
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Języki obce
(Foreign Languages )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język rosyjski R_A1.2_zo_30/_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: dr Magdalena Łubiarz;
Koordynator sylabusa:
dr Magdalena Łubiarz


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie A1.1 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka rosyjskiego, wymową, akcentem, sposo-bem czytania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby potrafili poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się
T.2 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (I i II koniugacja czasowników; odmiana przy-miotników twardo- i miękkotematowych; konstrukcje typu: как дойти, доехать, добраться ⁄ как попасть oraz ехать чем? / ехать на чём?; przysłówki typu: весной, осенью, летом, зимой, a także przysłówki здесь-там, сюда-туда, отсюда-оттуда; rzeczowniki nieodmienne)
oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 3 kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur
T. 4 nabycie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
zwierzęta domowe i opieka nad nimi; pory roku i nazwy miesięcy; prognoza pogody; na ulicach miasta (zabytki Moskwy, pytanie o drogę); transport miejski)
T. 5 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 6 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu A1 w ESKJ.
Efekty kształcenia:
E. 1 rozumie bardzo proste zdania na swój temat, na temat tego co jest mu bliskie i znane, jeśli rozmówcy mówią powoli i wyraźnie
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (pytanie o dro-gę, o zabytki Moskwy)
E.3 formułuje bardzo proste wypowiedzi na tematy związane ze zwierzętami domowymi
E. 4 prowadzi bardzo proste dialogi wykorzystując wyrażenia związane z opisywaniem pro-gnozy pogody
E. 5 czyta ze zrozumieniem słowa i bardzo proste wypowiedzi , np. komunikat o prognozie pogody
E. 6 opracowuje krótki list o sobie i swojej rodzinie.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 materiały autentyczne
M. 8 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 zadania domowe
W. 5 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie listu do kolegi / koleżanki na temat swojej osoby, rodziny, zainteresowań w wyznaczonym przez lektora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 6 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 7 ocenianie ciągłe (aktywność)
Lektury podstawowe:
Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2004
Lektury uzupełniające:
Chuchmacz D., Ossowska H, Вот грамматико! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2010
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Чакмишян К, Русский язык: игры и задачи
Materiały własne prowadzącego
Uwagi: