Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia kapłańska   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język hiszpański H_A1.2_zo_30/?_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Małgorzata Kołaczyk;
Koordynator sylabusa:
mgr Małgorzata Kołaczyk


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
umiejętność komunikowania się na poziomie A1.1 w zakresie tematów zrealizowanych na poprzednim etapie.
Cele:
1. rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: rozumienia i tworzenia bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, uczestniczenia w bardzo prostej rozmowie i reagowania w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach dotyczących życia codziennego;
2. rozwijanie ciekawości i otwartości wobec kultury krajów hiszpańskojęzycznych;
3. rozwijanie świadomości językowej.
Treści kształcenia:
Rozwijanie pięciu obszarów kompetencji językowej:
1. wiadomości – znajomości środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:
1.1. człowiek: charakter, wygląd zewnętrzny i ubiór, stereotypy nt. Hiszpanów;
1.2. życie codzienne, rodzinne i towarzyskie: koledzy, przyjaciele, formy spędzania wolnego czasu, uroczystości, miejsca użyteczności publicznej;
1.3. dom: miejsce zamieszkania; rodzaje domów; opis domu, pomieszczeń w domu, wyposażenie (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, przedmioty), wynajmowanie mieszkania;
1.4. żywienie: artykuły spożywcze, posiłki, przygotowanie posiłków, menu, zamawianie posiłków w barze, restauracji, lokale gastronomiczne;
1.5. zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, środki płatnicze;
1.6. podróżowanie i turystyka: środki transportu; kierunki świata, orientacja w terenie, informacja turystyczna, baza noclegowa, rezerwacja pokoju;
1.7. kultura: uczestnictwo w kulturze, święta i obrzędy;
1.8. świat przyrody: klimat, pogoda, krajobraz;
1.9. nauka i technika: podstawowe urządzenia techniczne;
1.10. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym,
z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego: zwyczaje żywieniowe Hiszpanów, lokale gastronomiczne w Hiszpanii, Wielkanoc, budownictwo w Hiszpanii, transport Hiszpanii;
2. recepcji – rozumienia prostych, krótkich wypowiedzi pisemnych i ustnych (artykułowanych powoli
i wyraźnie) w zakresie ww. tematów;
3. produkcji – tworzenia bardzo prostych, krótkich i zrozumiałych wypowiedzi ustnych i pisemnych
w zakresie ww. tematów;
4. interakcji – prowadzenia prostej rozmowy, formułowania zrozumiałych pytań i odpowiedzi w formie ustnej i pisemnej zakresie ww. tematów;
5. mediacji – przetwarzania formy ustnego lub pisemnego przekazu w zakresie ww. tematów.
Efekty kształcenia:
WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym minimum komunikacji językowej w zakresie realizowanych treści leksykalno-gramatycznych;
UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:
2. rozumie sformułowane pisemnie oraz ze słuchu (jeśli są artykułowane powoli i wyraźnie) znane sobie słowa, bardzo podstawowe wyrażenia i bardzo proste zdania w zakresie zrealizowanych tematów;
3. tworzy krótką, bardzo prostą i zrozumiałą wypowiedź ustną i pisemną w zakresie zrealizowanych tematów;
4. reaguje ustnie i pisemnie w bardzo prosty i zrozumiały sposób w omówionych sytuacjach życia codziennego;
5. przetwarza tekst ustnie lub pisemnie, np. przekazuje w języku hiszpańskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i bardzo prostych tekstach obcojęzycznych; przekazuje
w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku obcym.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Metoda komunikacyjna, łącząca w sobie elementy różnych metod, konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych, a wśród nich:
1. metoda aktywizująca (np. sytuacja, symulacja, dyskusja, gra dydaktyczna, projekt),
2. podająca (np. prezentacja, wykład, objaśnianie/wyjaśnianie),
3. praktyczna (ćwiczeniowa).
Narzędzia dydaktyczne:
1. podręcznik podstawowy z płytą CD,
2. ćwiczenia do podręcznika z płytą CD,
3. podręczniki uzupełniające,
4. słowniki dwujęzyczne,
5. lektury adaptowane,
6. materiały dostarczone przez prowadzącego (materiały informacyjne, formularze osobowe, foldery, mapy, prezentacje multimedialne, nagrania, filmy edukacyjne oraz inne materiały służące rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej).

Formy pracy: indywidualna, w parach, grupach i w całym zespole.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sprawdzanie i oceniane osiągnięć studenta odbywa się w ciągu całego semestru.
Sprawdzaniu i ocenianiu podlegają:
• znajomość środków językowych;
• sprawności językowe;
• znajomość realiów i zagadnień kulturowych krajów hiszpańskojęzycznych omawianych
na zajęciach;
• aktywność studenta na zajęciach (praca indywidualna, w parach, grupie i zespole).

Sposoby sprawdzania osiągnięć studenta
Ocenianie bieżące:
1. kartkówka (zapowiedziana lub niezapowiedziana) obejmująca krótkie partie materiału (nie więcej jak jeden blok tematyczny), sprawdzająca znajomość środków językowych lub/i sprawności językowe, trwająca nie dłużej jak 20 minut;
2. wypowiedź ustna;
3. zadanie domowe (krótkoterminowe, np. ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, krótka wypowiedź pisemna lub długoterminowe, np. projekt, prezentacja, lektura)
4. aktywność studenta na zajęciach.

Ocenianie okresowe:
5. sprawdzian pisemny z materiału obejmującego co najmniej jeden blok tematyczny, trwający od 45 do 90 minut, zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału objętego sprawdzianem;
6. sprawdzian ustny realizowany na warunkach jw.

Warunki zaliczenia
1. Ocena semestralna nie jest niższa jak 3,0.
2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, lecz odzwierciedla wagę poszczególnych ocen oraz tendencje wyników osiąganych przez studenta (malejące lub rosnące).
3. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.
4. Jeśli student był nieobecny w dniu pisania sprawdzianu lub w dniu ustalenia terminu
i zakresu sprawdzianu i nie miał możliwości uzyskania informacji na ten temat, to ma prawo do napisania sprawdzianu w terminie późniejszym, ustalonym z lektorem, pod warunkiem, że w obu ww. przypadkach była to nieobecność usprawiedliwiona. W przeciwnym razie student traci prawo do zaliczenia sprawdzianu.
5. Jeśli w dniu pisania kartkówki student był nieobecny i była to nieobecność usprawiedliwiona lub jedna z dwóch przysługujących mu nieobecności nieusprawiedliwionych, to ma prawo do zaliczenia kartkówki na warunkach ustalonych z lektorem. W innym przypadku student traci prawo do zaliczenia kartkówki.
6. Oddanie pracy domowej z tygodniowym opóźnieniem z winy studenta wiąże się z obniżeniem skali procentowej służącej do ustalenia oceny o 20%. Po tym terminie praca nie zostanie przyjęta i będzie uznana jako niezaliczona.
Lektury podstawowe:
1. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C., Español en marcha Nivel basico (A1 + A2) Libro del alumno, Madrid 2011
2. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C., Español en marcha Nivel basico (A1 + A2) Cuaderno de ejercicios, Madrid 2011
3. Materiały opracowane i dostarczone przez prowadzącego
Lektury uzupełniające:
1. Bartkowiak E., Repetytorium tematyczno-leksykalnego do języka hiszpańskiego + CD, WAGROS, Poznań 2009
2. Castro F., Uso de la gramática española, Madrid 2010
3. Martin Peris E., Martínez Gila P., Baulenas Sans N. Gente A1-A2 Ćwiczenia, Madrid 2010
4. Romero Dueñas C., Gonzáles Hermoso A., Cervera Vélez A., En uso. Gramatyka języka hiszpańskiego, wersja polska, A1, Madrid 2008
5. Romero Dueñas C., Gonzáles Hermoso A., Cervera Vélez A., Competencia gramatical en uso A2, Madrid 2007
Uwagi: