Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia systematyczna   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_B2.1_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru dziewiątego (poziom wewnętrzny B1.3)
Cele:
1. Wypracowanie u studentów umiejętności mówienia o sposobach uczenia się, zapoznanie ich z warunkami studiowania we Francji.
2. Zapoznanie studentów z prasą francuską, rozwijanie umiejętności rozumienia artykułów prasowych i umiejętności dyskusji nad ich treścią.
3. Wypracowanie umiejętności rozumienia i interpretowania krótkich fragmentów literatury francuskiej.
4. Doskonalenie umiejętności użycia czasów przeszłych w teksie oraz zasad uzgadniania imiesłowu czasu przeszłego.
Treści kształcenia:
1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o strategiach i sposobach uczenia się.
 Relacjonowanie przebiegu kształcenia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Mówienie o swoim doświadczeniu zawodowym.
 Zapisywanie się na uniwersytet – wypełnianie formularza zapisu.
 Opowiadanie o przeszłości.
 Wyrażanie przyzwolenia i opozycji.
 Mówienie o różnych gatunkach prasy pisanej. Relacjonowanie wydarzeń, rozumienie artykułów i tytułów prasowych. Artykuły narracyjne i informacyjne.
 Pisanie listu nieformalnego, pisemne przekazywanie informacji.
 Czytanie ze zrozumieniem fragmentów literatury francuskiej.
2. Gramatyka:
 Użycie w teksie czasów przeszłych: imparfait, passé composé i plus-que-parfait.
 Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego.
 Różne sposoby wyrażenia przyzwolenia i opozycji.
 Równoważniki zdań, nominalizacja.
 Forma bierna czasownika.
 Zdanie przyczynowe i skutkowe.
 Różne sposoby przekazywania informacji niepotwierdzonych (np. conditionnel passé)
3. Słownictwo:
 Terminy służące do mówienia o sposobach i miejscach uczenia się.
 Organizacja administracyjna uniwersytetu.
 Leksyka związana z prasą, informacją, i „faits divers”.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Opisuje sposoby i strategie uczenia się wykorzystując do tego odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne.
2. Mówi o swoich doświadczeniach zawodowych używając odpowiednich czasów przeszłych.
3. Rozumie artykuły prasowe o tematyce związanej z życiem codziennym.
4. Redaguje listy formalne i nieformalne w języku francuskim.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Potrafi streścić artykuł prasowy i wyrazić swoje zdanie na jego temat.
2. Posługuje się formami regularnymi i nieregularnymi podstawowych czasów i trybów w języku francuskim.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis, tekst argumentacyjny, list, e-mail) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Catherine Dollez, Sylvie Pons – Alter Ego 3 – podręcznik studenta, Paris, 2007
2. Emmanuelle Daill, Pascale TREVISIOLE - Alter Ego 3 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2007
Lektury uzupełniające:
Brak
Uwagi: