Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Turystyka religijna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny I

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_A2.1_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 3
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną oraz egzamin
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru trzeciego (poziom wewnętrzny A1.3)
Cele:
Celem zajęć jest:
1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwacji biletów na wydarzenie kulturalne, opisywaniu swojego miejsca zamieszkania, porównywania i przywoływania wspomnień.
2. Wypracowanie u studentów umiejętności tworzenia tekstu pisanego i ustnego w czasie przeszłym z użyciem czasów passé composé i imparfait.
3. Doskonalenie przez studentów wymowy i intonacji w języku francuskim.
Treści kształcenia:
1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Robienie zakupów, pytanie o produkty i ich cenę. Wyrażanie ilości i charakteryzowanie produktów spożywczych.
 Rozumienie ogłoszeń i afiszów dotyczących wydarzeń kulturalnych. Proponowanie wyjścia na spektakl, akceptacja, odmowa, wybór spektaklu, rezerwacja biletów do teatru, na koncert.
 Opis i ocena restauracji, zamawianie posiłków, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia w restauracji.
 Przywoływanie wspomnień, porównywanie dawnych i obecnych czasów oraz warunków życia w mieście i na wsi.
 Opisywanie mieszkania – nazywanie pomieszczeń i ich funkcji, mówienie o zmianach i remontach mieszkania oraz o zmianie miejsca zamieszkania.
 Poszukiwanie mieszkania / pokoju do wynajęcia, pytanie o warunki wynajmu, rozumienie drobnych ogłoszeń dotyczących nieruchomości.
 Mówienie o różnicach w zachowaniu się przedstawicieli różnych krajów.
 Wyrażanie zakazów i rekomendacji.
2. Gramatyka:
 Wyrażenia ilościowe + przyimek „de”.
 Przeczenie częściowe: ne…plus, ne … que.
 Zaimek „en” i jego funkcje w zdaniu.
 Struktury służące do składania zamówienia w restauracji.
 Struktury służące do porównywania (przymiotniki i rzeczowniki): plus….que, moins….que, plus de, moins de, mieux, meilleur/e/s.
 Struktura czasownika „servir de / à” (służyć jako /do).
 Czas przeszły niedokonany „imparfait” – tworzenie i zastosowanie.
 Zastosowanie czasów przeszłych „passé composé" i „imparfait” w teksie.
 Wyrażenia czasowe: „depuis” i „il y a”.
 Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) – wszystkie formy.
 Wyrażenia z bezokolicznikiem: pouvoir, devoir, il faut + bezokolicznik.
3. Słownictwo:
 Nazwy sklepów i handlowców, wyrażenia ilościowe związane z produktami spożywczymi.
 Wydarzenia kulturalne, rodzaje spektakli.
 Wyrażenia z języka potocznego – cz.2.
 Przymiotniki charakteryzujące służące do wyrażania opinii pozytywnej lub negatywnej.
 Restauracja – wystrój, atmosfera, obsługa, posiłki.
 Zwroty wyrażające wspomnienia.
 Życie na wsi i w mieście – wady i zalety.
 Miejsce zamieszkania – rodzaje, pomieszczenie, meble, wyposażenie, zmiany, remonty. Drobne ogłoszenia – nieruchomości.
 Przymiotniki opisujące reakcje psychologiczne, np. zawiedziony, zachwycony, itp.
4. Fonetyka:
 Wymowa wszystkich samogłosek nosowych.
 Intonacja: reakcje pozytywne i negatywne na propozycje, opinie pozytywne i negatywne.
 Rozróżnianie „e zamkniętego” i „e otwartego” w formach czasownikowych czasów przeszłych „passé composé" i „imparfait”.
 Wymowa słowa „plus” w różnym położeniu w zdaniu i w zależności od jego funkcji.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Rozpoznaje i odtwarza odpowiednie zwroty, słownictwo i struktury gramatyczne służące do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania.
2. Opisuje zdarzenia przeszłe używając odpowiednich czasów przeszłych: passé composé i imparfait.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Posługuje się odpowiednimi zwrotami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do robienia zakupów, zamawiania posiłków, rezerwowania biletów, opisywania swojego miejsca zamieszkania.
2. Tworzy i poprawnie używa czasu przeszłego niedokonanego imparfait i odróżnia jego użycie od czasu przeszłego dokonanego passé composé.
3. Tworzy proste dialogi i wypowiedzi ustne i pisemne związane z tematyką zajęć.
4. Rozumie ogólną treść krótkich autentycznych nagrań audio i wideo.
5. Doskonali swoje umiejętności wymowy i intonacji w języku francuskim.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Ćwiczenia audytoryjne: wykonywanie ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań, ,
8. gry językowe.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Annie Berthet, E. Daill, Catherine Hugot, V. Kizirian, Monique Waendendries - Alter Ego + 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris 2012.
2. Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego + 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris 2012.
Lektury uzupełniające:
Brak
Uwagi: