Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Pracy Socjalnej WNS
Kierunek:
Praca socjalna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Języki obce
(Foreign languages )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_A1.3_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru drugiego (poziom wewnętrzny A1.2)
Cele:
Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności opisu miejsca i jego położenia oraz pogody i klimatu, opisanie swoich wakacji lub wycieczki, mówienie o swoich zwyczajach kulinarnych, opis ubrania i wyglądu zewnętrznego, umiejętność dawania porad oraz doskonalenie intonacji zdań o różnym zabarwieniu emocjonalnym.
Treści kształcenia:
1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Opisywanie pór roku, mówienie o pogodzie, zjawiskach atmosferycznych i klimacie. Rozumienie prognozy pogody.
 Wyrażanie uczuć i odczuć, nazywanie pięciu zmysłów.
 Prezentacja i charakterystyka danego miejsca, jego usytuowanie geograficzne, mówienie o spędzaniu wolnego czasu w plenerze.
 Rozumienie programu wycieczki / zwiedzania. Mówienie o spędzaniu wolnego czasu w instytucjach kultury (kino, teatr, muzeum, itp.).
 Pisanie listu z wakacji.
 Mówienie o swoich zwyczajach kulinarnych, rozumienie i komponowanie menu codziennego i świątecznego.
 Opisywanie ubrania i dodatków. Wyrażanie pozytywnych i negatywnych ocen oraz dawanie porad nt. ubioru i wyglądu zewnętrznego. Pytanie i odpowiadanie nt. rozmiaru ubrania i butów.
 Opisywanie przedmiotów, wybieranie prezentów.
2. Gramatyka:
 Struktury używane przy opisie pogody – il fait, il y a, oraz potrzebne do umiejscowienia danego wydarzenia w czasie (daty), jak również do charakterystyki miejsca (przyimki).
 Miejsce przymiotnika w zdaniu.
 Zaimek „y” w funkcji okolicznika miejsca.
 Czas przyszły prosty „futur simple" oraz czas teraźniejszy ciągły „être en train de faire q.ch”.
 Zaimek osobowy „on” – c.d.
 Przyimki „de” i „à” w nazwach potraw.
 Rodzajniki określone, nieokreślone oraz cząstkowe.
 Zdania przeczące ze strukturą „pas de”.
 Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI) w 3 os. l.poj i mn.
 Struktury potrzebne do udzielania porad oraz wyrażania oceny.
 Zaimki względne proste que i qui.
3. Słownictwo:
 Terminy związane z pogodą i prognozą pogody, pory roku.
 Pięć zmysłów i związane z nimi czasowniki i rzeczowniki, uczucia.
 Terminy związane z położeniem geograficznym i charakterystyką miejsca.
 Produkty spożywcze, dania i potrawy.
 Ubrania i dodatki – forma, materiał, kolory i rozmiary.
 Przymiotniki i przysłówki służące do wyrażenia oceny pozytywnej i negatywnej.
 Terminy służące do opisu przedmiotu, przymiotniki zakończone na –able.
4. Fonetyka:
 Wymowa niektórych spółgłosek francuskich.
 Rozróżnianie „o zamkniętego” i „o otwartego” oraz dźwięków [k] i [g].
 Intonacja zdań wyrażających opinię negatywną i pozytywną oraz wątpliwość i pewność.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Poznaje rodzajniki i zaimki w języku francuskim i odróżnia ich funkcje.
2. Poznaje formy regularne i nieregularne czasu przyszłego prostego „futur simple".
3. Zapoznaje się z podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do opisu miejsca i jego położenia, opisu swoich zwyczajów kulinarnych oraz sposobu i opisu ubierania się.

UMIEJĘTNOŚCI:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Rozróżnia podstawowe typy rodzajników i zaimków w języku francuskim.
2. Tworzy i poprawnie używa form czasu przeszłego prostego „futur simple".
3. Posługuje się podstawowym słownictwem i odpowiednimi strukturami gramatycznymi służącymi do opisu miejsca i jego położenia, opisu swoich zwyczajów kulinarnych oraz sposobu i opisu ubierania się.
4. Rozumie proste wypowiedzi oraz teksty niepreparowane w języku obcym, tworzy krótkie teksty (opisy, dialogi, opinie) oraz krótkie spontaniczne wypowiedzi.
5. Rozwija umiejętność poprawnej intonacji zdań w języku francuskim o różnym zabarwieniu emocjonalnym.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Ćwiczenia audytoryjne – gramatyka, leksyka
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu - oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. przygotowywanie i odgrywanie prostych scenek,
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
8. gry językowe.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sposoby sprawdzania
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie ze słuchu przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Annie Berthet, E. Daill, Catherine Hugot, V. Kizirian, Monique Waendendries - Alter Ego + 1 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2012
2. Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis, Monique Waendendries - Alter Ego + 1 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2012
Lektury uzupełniające:
Brak
Uwagi: