Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej WHiDK
Kierunek:
Muzyka kościelna
Poziom:
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język niemiecki N_B1.1_zo_30_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot indywidualnego wyboru
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Marta Krzanowska;
Koordynator sylabusa:
mgr Marta Krzanowska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie A2.3, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.
Cele:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazać znajomość słownictwa potrzebnego do tworzenia wypowiedzi na temat sytuacji stresowych, kłótni, właściwie reagować w sytuacjach wymagających uzasadnienia czegoś, tworzyć wypowiedzi w trybie przypuszczającym oraz w prostych wypowiedziach rozumieć słowa w dialekcie.
Treści kształcenia:
Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
-Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
-Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.

1. Zakres leksykalny:
- etapy życia
- historia Bramy Brandenburskiej
- czas, historia Niemiec
- stres codzienności (w banku, na policji)
- stres – przyczyny i strategie
- śmiech to zdrowie
- partnerstwo oraz konflikty
- przemysł, wypadki w pracy, ubezpieczenie

2. Zakres strukturalno – gramatyczny:
- powtórzenie zdań pobocznych oraz czas przeszły Prateritum
- zdania poboczne z „wahrend”
- tryb przypuszczający Konjunktiv II Prasens
- spójniki: darum, deshalb, deswegen
- bezokolicznik z „zu”
- przymiotniki z - „un” und „los”
- przymiotnik przed rzeczownikiem
- zdrobnienia

3. Zakres wymowy i intonacji:
- wymowa „z”
- uprzejma informacja
- długie i krótkie samogłoski
- ćwiczenie końcówek przymiotnikowych

4. Teksty:
- wiersz, czasopismo, przysłowia, pojęcia słownikowe, piosenka, wywiad, statystyka.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. wybiera właściwe słownictwo w danym zakresie leksykalnym,
2. charakteryzuje własny region.

UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1.zadawać pytania i odpowiadać na nie,
2. opowiadać o problemach dnia codziennego oraz uzasadniać swoje zdanie,
3. rozumieć słowa w dialekcie
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. ćwiczenia fonetyczne
4.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadania domowego
5.zaliczenie prezentacji
6. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
7.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen
Lektury podstawowe:
Studio d – B1, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen
Lektury uzupełniające:
Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber
Uwagi: