Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Nauk o Rodzinie WNS
Kierunek:
Nauki o rodzinie
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Języki obce
(Foreign Languages )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język niemiecki N_B1.3_zo_30_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Marta Krzanowska;
Koordynator sylabusa:
mgr Marta Krzanowska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie B1.2, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.
Cele:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazać znajomość słownictwa potrzebnego do tworzenia wypowiedzi dotyczących etapów życia, relacji rodzinnych oraz Europy. znać zasady dyskusji i umieć ją poprowadzić, właściwie rozróżniać i używać wybranego czasu przeszłego do opisu konkretnych sytuacji.
Treści kształcenia:
-Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
- Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
- Wzbogacanie zasobu słownictwa
-Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
- Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.


1. Zakres leksykalny:
- etapy życia
- relacje rodzinne
- migracja
- instytucje Unii Europejskiej
- Europa

2. Zakres strukturalno- gramatyczny:
- przypuszczenia „konnte”
- czas Plusqaumperfekt
- zdania poboczne z „seit”
- zaimek dzierżawczy w dopełniaczu
- czasownik „lassen”
- zdania z „man” w stronie biernej
- słówka pytające: wofur, woran itp.
- konstrukcje z „brauchen + zu + bezokolicznik
- rzeczowniki zakończone na „heit” lub „keit'

3. Zakres wymowy i intonacji:
- połączenia spółgłoskowe
- robienie przerw w czasie głośnego czytania
- wymowa „r” i „l”

4. Teksty:
- artykuł prasowy, powieść, wywiad przepis, statystyka
Efekty kształcenia:
WIEDZA:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. definiuje alternatywy i przeciwieństwa,
2. dobiera właściwe słownictwo w zakresie danej tematyki

UMIEJĘTNOŚCI

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1. zebrać informacje w formie tabelki i poprowadzić dyskusję,
2. wypowiadać się na temat etapów życia, migracji, związanych z nią nadziejach i problemach,
3. opisać instytucje Unii Europejskiej
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. ćwiczenia fonetyczne
4.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadania domowego
5.zaliczenie prezentacji
6. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
7.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen
Lektury podstawowe:
Studio d – B1, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen
Lektury uzupełniające:
Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber
Uwagi: