Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Prawa Kanonicznego
Kierunek:
Prawo kanoniczne
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język niemiecki N_B2.1_zo_30_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obieralny
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Marta Krzanowska;
Koordynator sylabusa:
mgr Marta Krzanowska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie B1.3, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.
Cele:
1. Rozwój umiejętności językowych tak, aby student potrafił podać powody dla których uczy się j. niemieckiego, porównywać obrazy, rozmawiać o prawach i obowiązkach, dyskutować o mediach oraz jedzeniu, streścić tekst.
2. Zdobycie oraz doskonalenie słownictwa oraz wybranych struktur gramatycznych.
Treści kształcenia:
-Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
-Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.


1. Zakres leksykalny:
- zaproszenia oraz prezenty w krajach niemieckojęzycznych
- bajki, biografie, Saksonia
- prawa i obowiązki, skargi, absurdalne ustawy
- media: komputer, radio i telewizja, kino, telefon komórkowy, portale społecznościowe
- artykuły spożywcze, zamówienia na telefon

2. Zakres strukturalno – gramatyczny:
- spójniki czasowe
- powtórzenie czasów: Prateritum oraz Plusquamperfekt.
- bezokolicznik z „zu” w Perfekt
- stopniowanie przysłówków
- podwójne przeczenie
- Partizip I z czasownikiem lub rzeczownikiem
- zdanie poboczne przed zdaniem głównym

3. Zakres wymowy i intonacji:
- intonacja zdania
- uprzejme wnoszenie skarg
- akcentowanie przysłówków w wyższych stopniach

4. Rodzaje tekstów:
- zaproszenie, bajka, komentarz, nota encyklopedyczna, wywiad, ulotka reklamowa, ustawa, blog, poradnik, listy czytelników, zażalenie, tekst fachowy, ankieta, spot radiowy, artykuł prasowy, program telewizyjny, rozmowa telefoniczna.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. rozróżnia znaczenia w słowniku niemiecko – niemieckim,
2.dobiera odpowiednie słownictwo związane z mediami.

UMIEJĘTNOŚCI:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1.utworzyć asocjogram oraz przygotować Mindmap,
2. opowiadać bajki,
3. przeczytać biografię i zrobić na jej podstawie notatkę,
4. dyskutować o prawach i obowiązkach, rozwiązywać konflikty,
5.komentować krótko czyjeś wypowiedzi,
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2. Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. ćwiczenia fonetyczne
4.wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadania domowego
5.zaliczenie prezentacji
6. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
7.ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen
Lektury podstawowe:
Studio d – Die Mittelstufe, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen
Lektury uzupełniające:
Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber
Uwagi: