Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia katechetyczno-pastoralna   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język angielski (A_C1.4_zo_30/20) "3"
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Agnieszka Kościńska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie C1.
Cele:
Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu C1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu C1.

Rozwój umiejętności i kompetencji językowych tak, aby student potrafił:

a) W zakresie rozumienia ze słuchu:
- student rozumie wypowiedzi mówione w standardowej odmianie języka zarówno na tematy znane, jak i nieznane, zazwyczaj spotykane w życiu osobistym, społecznym, akademickim lub zawodowym;
- student rozumie znaczenie wypowiedzi złożonych pod względem lingwistycznym i zawartej w nich treści, zarówno na tematy konkretne, jak i abstrakcyjne, wypowiadane w standardowej odmianie języka, włączając w to wypowiedzi o charakterze specjalistycznym z dziedziny nieobcej uczącemu się;
- student ze zrozumieniem śledzi dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację.

b) W zakresie słuchania programów radiowych i telewizyjnych, nagrań oraz oglądania filmów
- student rozumie nagrania w standardowej odmianie języka, spotykane w życiu społecznym, zawodowym oraz akademickim;
- student właściwie interpretuje poglądy oraz nastawienie mówiących wraz z treścią ich wypowiedzi;
- student rozumie wiadomości telewizyjne i programy na tematy bieżące;
- student rozumie filmy dokumentalne, wywiady udzielone na żywo, programy typu talk-show, sztuki teatralne oraz większość filmów, radiowych audycji dokumentalnych i innych materiałów audio nagranych w standardowej odmianie języka;
- student właściwie interpretuje nastrój, ton mówiącego oraz jego intencje.

c) W zakresie interakcji ustnych
- student płynnie, poprawnie i skutecznie wypowiada się na tematy ogólne, akademickie, zawodowe lub dotyczące czasu wolnego, wyraźnie zaznaczając relacje między poszczególnymi stwierdzeniami;
- student komunikuje się spontanicznie, przestrzegając reguł gramatycznych, bez konieczności ograniczania tego, co chce powiedzieć, stosuje stopień formalności odpowiedni do okoliczności;
- student bierze udział w rozmowie zachowując płynność i spontaniczność. Podtrzymywanie rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka jest możliwe bez oznak napięcia u którejkolwiek ze stron.
- student przedstawia klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje, właściwie podkreślając znaczące kwestie podając istotne szczegóły i przykłady;
- student przedstawia klarowne, szczegółowe opisy i prezentacje zagadnień w szerokim zakresie tematów z dziedziny jego własnych zainteresowań, rozwijając i wspierając wątki za pomocą stosownych komentarzy i przykładów;
- student posługuje się strategiami kompensacji oraz parafrazy
- student formułuje i uzasadnia własną opinię dostarczając istotnych wyjaśnień i argumentów.

d) W zakresie rozumienia tekstu czytanego
- student wyszukuje dokładne informacje, cel i intencje zawarte we fragmentach tekstów z gazet, czasopism, listów oficjalnych i sprawozdań.

e) W zakresie stosowności socjolingwistycznej
- student wyraża się w sposób przekonujący, jasny, uprzejmy, stosując formalny lub nieformalny rejestr wypowiedzi – odpowiedni do sytuacji i rozmowy;
- student podtrzymuje dyskusję i uczestniczy w niej, nawet, gdy rozmowa toczy się szybko i w języku potocznym;
- student rozmawia z rodzimymi użytkownikami języka bez wzbudzania w nich niezamierzonej wesołości czy irytacji lub powodowania u nich zachowania innego niż wśród osób mówiących językiem ojczystym;
- student wypowiada się stosownie do sytuacji.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych pod względem gramatycznym oraz logicznym
T.2 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.3 rozmowa na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci, opisywanie szczególnego momentu swojego życia, szanowanie czasu, rozsądne gospodarowanie czasem
T.4 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
Obszar strukturalno – gramatyczny: future in the past, cleft sentences, participle clauses,
T.5 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych.
T.6 strategie kompensacji oraz parafrazy
T.7 wyrażenia potrzebne do realizacji celów zajęć w zakresie interakcji ustnych, obejmujące swoim zakresem struktury używane do:
- włączania się do dyskusji oraz oddawania głosu innym
- wyrażania i uzasadniania swoich poglądów w sposób kulturalny
- wprowadzania wypowiedzi o charakterze przeciwstawiającym się
- rozpoczynania, podtrzymywania oraz kończenia dyskusji
- zespolenia wypowiedzi tak, aby miała ona charakter płynny, klarowny i spójny (chociaż mogą pojawiać się pewne nieścisłości)
- wyrażenia zawahania, wątpliwości.
T.8 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określonych dla poziomu C1 w ESKJ.
Efekty kształcenia:
E.1 zna słownictwo dotyczące cech charakteru
E.2 zna zasady pisania streszczenia oraz eseju wraz z formami dla nich właściwymi
E.3 posiada znajomość skomplikowanych struktur gramatycznych
E.4 właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów
E.5 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur
E.6 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.7 stosuje określoną formę oraz wyrażenia w trakcie szczegółowego opisu przedmiotu oraz podczas pisania życiorysu
E.8 właściwie wykorzystuje utrwalone czasy teraźniejsze, przeszłe oraz aspekty ciągłe w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych
E.9 posługuje się adekwatnym słownictwem podczas udziału w debatach panelowych
E.10 umie napisać streszczenie oraz esej
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).
Lektury podstawowe:
Clare Antonia, JJ Wilson, SpeakOut Advanced, Longman – Pearson Education, 2012
Lektury uzupełniające:
Michael Vince, Advanced Language Practice; English Grammar & Vocabulary, Macmillan 2009
Uwagi:
część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)