Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Historia
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język rosyjski (R_B1.1_B1.2_zo_60/_4)_4_6
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: dr Magdalena Łubiarz;
Koordynator sylabusa:
dr Magdalena Łubiarz


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie A2.2 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze
Cele:
Celem zajęć jest pogłębienie znajomości struktur języka rosyjskiego, utrwalenie wymowy, akcentu oraz zapoznanie studentów z konstrukcjami gramatycznymi oraz ze słownictwem niezbędnym do prowadzenia dialogu w różnych sytuacjach życia codziennego.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności wypowiadania się, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem
T.2 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 3 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych właściwych pod względem gramatycznym i logicznym
T. 4 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (krótka i pełna forma przymiotnika; przysłówki typu: по-моему, по-новому; по-русски; odmiana rzeczowników typu время; konstrukcje z przyimkami для i на określające cel i przeznaczenie oraz z przyimkami из-за, от, по określające przyczynę; odmiana czasowników нести, вести, везти; odmiana zaimków весь (вся, всё) oraz zaimków przeczących никто, ничто, некого,
нечего) oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 5 wzbogacenie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
charakterystyka człowieka: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru; środki transportu – podróż koleją; pomieszczenia dworcowe, zakup biletu; czas wolny – muzeum; wybitni twórcy kultury rosyjskiej – malarze; podróż samochodem: zakup paliwa, awaria – naprawy; polskie i rosyjskie święta religijne i związane z nimi tradycje
T. 6 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 7 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych
T. 8 wprowadzenie słownictwa potrzebnego do: rozpoczęcia, kontynuacji / przerwania, zakoń-czenia dyskusji, prezentacji
T. 9 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu B1 w ESKJ.
Efekty kształcenia:
E. 1 rozwija słownictwo w zakresie omówionych tematów
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (zakup biletu na dworcu, wizyta na stacji benzynowej, u mechanika)
E. 3 rozpoznaje swoje błędy i stopniowo poprawia je
E. 4 formułuje krótkie wypowiedzi na tematy poruszane na zajęciach dobierając właściwe słownictwo
E. 5 kontroluje swoją wypowiedź zarówno pod względem treści, jak i poprawności grama-tycznej
E. 6 opracowuje ustną dłuższą wypowiedź na temat wybranej przez siebie osoby (jej wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru)
E. 7 przygotowuje prezentację na temat wybranych muzeów i/lub malarzy rosyjskich i/lub pol-skich
E. 8 czyta ze zrozumieniem teksty o różnorakiej tematyce
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 prezentacje multimedialne
M. 8 materiały autentyczne
M. 9 artykuły z prasy
M. 10 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 prezentacje
W. 5 zadania domowe
W. 6 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie pracy na dany temat w wyznaczonym przez lek-tora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 7 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się trzy nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 8 ocenianie ciągłe (aktywność)
Lektury podstawowe:
Zybert M., Новые встречи 3, Warszawa 2004
Lektury uzupełniające:
Dobrowolski J., 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004
Dziewanowska D., Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, War-szawa 2005
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Тесты, тесты, тесты. Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике, Санкт-Петербург 2008
Materiały własne prowadzącego
Uwagi: