Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii Sztuki i Kultury WHiDK
Kierunek:
Ochrona dóbr kultury
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny lek

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język angielski (A_B2.5_zo_30/20_2) "3"
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
III/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
mgr Agnieszka Kościńska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie lektoratu B2
Cele:
Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu C1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu C1.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności opowiadania o przestępstwie, niebezpiecznych sytuacjach, filmie, kinie, kulturze popularnej, sztuce, wycieczkach, wakacjach oraz graffiti
T.2 doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form perfect infinitive oraz zdań typu relative clauses
T.3 kształcenie umiejętności pisania recenzji filmu, krótkiej wiadomości prasowej, ulotki z poradami oraz opowiadania z opisem
T.4 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
T.5 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur
T.6 wzbogacanie zasobu słownictwa z analizowanych tematów
T.7 kształcenie umiejętności pisania projektu konkursowego
T.8 ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji
Efekty kształcenia:
E.1 zna zasady tworzenia wyrażeń modalnych w formie perfect infinitive
E.2 zna zasady oraz słownictwo i wyrażenia używane do pisania recenzji filmu
E.3 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur
E.4 zna specjalistyczne słownictwo dotyczące problemów związanych z przestępczością, filmem, kinem, sztuką, wakacjami i wycieczkami
E.5 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur
E.6 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.7 stosuje określoną formę oraz wyrażenia w trakcie pisania recenzji filmu właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów
E.8 wykorzystuje wyrażenia modalne w formie perfect infinitive
E.9 poprawnie stosuje zdania typu relative clauses
E.10 rozróżnia utrwalone czasy i właściwie wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych
E.11 posługuje się specjalistycznym słownictwem opisując problemy związane z przestępczością, filmem, kinem, sztuką, wakacjami i wycieczkami
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).
Lektury podstawowe:
Clare Antonia, Eales Frances i inni, SpeakOut Upper Interemdiate, Longman – Pearson Education, 2011
Lektury uzupełniające:
Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination B2 Grammar & Vocabulary, Macmillan 2010
Uwagi:
część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)