Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS
Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny (drugi)
((Modern Foreign Language (the second)) )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski W_A2.2_e_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 20 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego i włosko-polskiego;
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomu A2.1.
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi umożliwiającymi opisywanie wyglądu fizycznego i charakteru osób, komunikowanie się na dworcu kolejowym i w sklepie odzieżowym oraz opowiadanie o czynnościach przeszłych, z naciskiem na czynności powtarzające się regularnie. W trakcie zajęć rozwijane są także umiejętności komunikacji interpersonalnej, jak przyjęcie i odrzucenie zaproszenia, wyrażenie opinii, udzielenie rady oraz umiejętności mówienia i pisania na tematy życia codziennego w zakresie środków transportu i sposobów podróżowania, a także poszerzanie informacji o stylu życia Włochów i funkcjonowaniu instytucji. Zajęcia mają również przygotować studenta do egzaminu kończącego kurs.
Treści kształcenia:
I Komunikacja
1.
a) poprosić o opisanie danej osoby;
b) opis osób pod względem wyglądu fizycznego i charakteru;
c) wyrażanie opinii zgodnej i przeciwnej;
2.
a) przedstawienie aspektów pozytywnych i negatywnych podróży pociągiem;
b) jak kogoś zaprosić, jak przyjąć lub odrzucić zaproszenie;
c) zachowanie na dworcu kolejowym: kupowanie biletu, pytanie o udzielenie informacji na temat rozkładu jazdy pociągów, przyjazdów, odjazdów, przesiadek;
d) opowiadanie o czynnościach przeszłych zwyczajowych;
e) opis danego miejsca;
3.
a) poprosić kogoś o opinię i wyrazić opinię;
b) wskazać na coś lub kogoś znajdujących się blisko lub daleko od mówiącego;
c) zapytać i odpowiedzieć na pytanie o rozmiar ubioru;
d) poprosić o zniżkę w sklepie;
e) opisać, jak jest ubrana dana osoba;
f) udzielać rad.

II Gramatyka
1.
a) zaimki osobowe dopełnienia dalszego – pronomi indiretti;
b) użycie form anche/neanche, a me si/a me no;
2.
a) użycie przymiotników i zaimków nieokreślonych nessuno i niente;
b) czas przeszły niedokonany trybu oznajmującego - imperfetto: formy i użycie;
3.
a) przymiotniki i zaimki wskazujące - dimostrativi;
b) tryb rozkazujący nieformalny - imperativo informale: formy twierdzące i przeczące.

III Leksyka
1.
- słownictwo i zwroty służące do wyrażenia opinii na czyjś temat i do opisania kogoś;
2.
a) środki transportu - poszerzenie wiadomości;
b) pociągi i dworce;
3.
- odzież i dodatki: jakość, kolory, rozmiary, sklepy.

IV Kultura
1.
- Włosi i dbałość o wygląd fizyczny;
2.
- pociągi wysokich prędkości we Włoszech;
3.
- moda włoska; pokaz mody Pitti Immagine.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. zna proste słownictwo potrzebne do opisu osób;
2. wie, jak zapytać o informacje na dworcu kolejowym;
3. zna podstawowe słownictwo związane z ubiorem;
4. zna zaimki osobowe dopełnienia dalszego pronomi indiretti; zna formy i podstawowe zastosowania czasu imperfetto czasowników regularnych oraz niektórych czasowników nieregularnych; posiada podstawowe wiadomości nt. form i zastosowania trybu rozkazującego nieformalnego.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. opisuje wygląd fizyczny i charakter danej osoby;
2. komunikuje się na dworcu kolejowym i w sklepie odzieżowym;
3. opowiada o tym, co robił zwyczajowo w niedalekiej przeszłości;
4. potrafi zaprosić kogoś lub przyjąć / odrzucić zaproszenie; wyraża swoją opinię, udziela prostych rad.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut;
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%;
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut);
- w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień;
6. egzamin końcowy po czterech latach nauki (część pisemna i ustna)
- do egzaminu student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia
7. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).
Ocena za ostatni semestr jest średnią ważoną oceny zaliczającej semestr z wagą 1/3 i oceny egzaminacyjnej z wagą 2/3 (suma oceny zaliczeniowej x 1/3 i oceny egzaminacyjnej x 2/3).
Lektury podstawowe:
- Matteo La Grassa: L’italiano all’università 1, Edilingua
- Mały słownik PWN włosko-polski i polsko-włoski, Wyd. Naukowe PWN
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich – tom I, poziom podstawowy A1-A2, Wyd. Edilingua
- S. Soja, C. Zawadzka, Z. Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wiedza Powszechna, Warszawa
- B. Sosnowska, R. Sosnowski: Kieszonkowy słownik włosko-polski i polsko-włoski z gramatyką i rozmówkami, Wyd. Zielona Sowa
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html

Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/

Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/