Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS
Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny (drugi)
((Modern Foreign Language (the second)) )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski W_B2.1_e_30/20_3
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Monika Małecka


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego, włosko-polskiego i włosko-włoskiego (typu monolingua; słowniki synonimów ecc.);
2. znajomość leksyki i gramatyki j. włoskiego w zakresie poziomu B1+.
Cele:
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności wypowiadania się na temat roli i sytuacji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie; poszerzenie wiedzy na temat postaci i różnorodnej działalności S. Berlusconiego; doskonalenie umiejętności rozumienia trudnych tekstów mówionych i pisanych, w tym oryginalnych literackich; doskonalenie umiejętności mówienia i pisania po włosku na różne tematy społeczne, polityczne i literackie; poszerzanie wiedzy społeczno-kulturowej i politycznej o Włochach i ich kraju; przygotowanie studenta do egzaminu kończącego kurs.
Treści kształcenia:
I Leksyka
1.
a) żeńskie nazwy zawodów;
b) wyrażenia pomocne w różnych strategiach dyskusji – gry na czasie, zręcznego zabierania głosu – mah, dunque, eh no, va bene, ho capito, ma, sai/sa, sì però, vediamo;
2. poszerzenie słownictwa związanego z polityką i ekonomią;
3.
a) kryminał- charakterystyka i rozwój gatunku;
b) wyrażenia capace di, fino a, a cavallo tra, in questo senso, in fondo, a discapito di.

II Gramatyka
1.
a) tryb łączący – cd. - congiuntivo imperfetto;
b) wyrażenia non fare che, non mancare di + bezokolicznik;
c) kolokacje z czasownikami essere, condurre, imprimere, suscitare, sottoporre, fare, stabilire, intensificare;
2.
a) udział rodzajników i przyimków w tworzeniu dat;
b) tworzenie przysłówków i ich miejsce w zdaniu;
c) antonimy;
3.
a) złożenia wyrazowe – parole composte w liczbie pojedynczej i mnogiej;
b) zaimki słabe i mocne – pronomi atoni i tonici - utrwalenie;
c) użycie anaforyczne (odwołujące się do wymienionego obiektu) i kataforyczne (zapowiadające wystąpienie obiektu) zaimków - dislocazione pronominale, czasowniki zaimkowe - verbi pronominali;
d) czas zaprzeszły odległy – trapassato remoto;
e) nieosobowe formy czasownika: gerundio modale, participio passato e presente.

III Kultura
1.
a) sytuacja i rola kobiet w rodzinie i w świecie pracy;
b) postaci: Dacia Maraini, Niccolò Ammaniti, Italo Calvino, Susanna Tamaro;
2.
a) Włochy Berlusconiego;
b) postaci – Silvio Berlusconi, Alexander Stille, Umberto Eco;
3.
a) powodzenie kryminału jako gatunku literackiego we Włoszech;
b) tworzenie suspensu w tekście literackim;
c) postaci: Massimo Carlotto, Giorgio Faletti, Carlo Lucarelli.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. posiada szeroki zakres słownictwa związanego z życiem społecznym i politycznym we Włoszech oraz szeroki zakres słownictwa literackiego;
2. zna odmianę czasowników trzech koniugacji oraz czasowników nieregularnych we wszystkich poznanych trybach i czasach;
3. posiada wiedzę nt. nowo poznanych, podanych w opisie, konstrukcji składniowych i morfologicznych;
4. zna zasady tworzenia i stosowania przysłówków.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. potrafi rozmawiać o sytuacji i roli kobiet we Włoszech, o specyfice „ery Berlusconiego”, o włoskim kryminale literackim;
2. rozpoznaje w tekście i umie stosować złożenia wyrazowe, jak również nowo poznane konstrukcje składniowe;
3. odmienia i poprawnie stosuje czasowniki w trzech koniugacjach oraz czasowniki nieregularne w trybach orzekającym, przypuszczającym i rozkazującym we wszystkich czasach gramatycznych, a także w trybie łączącym w czasie teraźniejszym i przeszłym imperfetto.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki i teledyski);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut; w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu; próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%; w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie ustne: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia ustnego student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).
Ocena za ostatni semestr jest średnią ważoną oceny zaliczającej semestr z wagą 1/3 i oceny egzaminacyjnej z wagą 2/3 (suma oceny zaliczeniowej x 1/3 i oceny egzaminacyjnej x 2/3).
Lektury podstawowe:
- A. de Giuli, C. Guastalla, C.M. Naddeo: Magari!, Alma Edizioni 2008 i nast. – jednostki nr 8, 9 i 10.
- Podręczny słownik włosko-polski i polsko-włoski, Wiedza Powszechna (4 tomy)
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Una grammatica italiana per tutti 2 – poziom B1-B2, Wyd. EdiLingua
- Lo Zingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichelli
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
http://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=mettersi
http://www.wloski.slowka.pl/piosenki,toto-cutugno-litaliano,m,39.html

Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/

Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/