Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS
Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny (drugi)
((Modern Foreign Language (the second)) )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język rosyjski R_A2.2_e_30/_3
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 20 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: dr Magdalena Łubiarz;
Koordynator sylabusa:
dr Magdalena Łubiarz


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie A2.1 określona na podstawie wyników testów przeprowadzanych w czasie zajęć w poprzednim semestrze
Cele:
Celem zajęć jest pogłębienie znajomości języka rosyjskiego, doskonalenie wymowy, akcentu, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz zapoznanie studentów ze słownictwem niezbędnym w procesie komunikacyjnym w wielu sytuacjach życia codziennego.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się
T.2 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków; odmiana zaimków dzierżawczych; koniugacja czasowników ждать, (с)петь, есть, пить, бежать, бегать, дать, давать, a także czasowników w bezokoliczniku zakończonym na –чь; III deklinacja rzeczowników rodzaju żeńskiego; przyimki за i через w konstrukcjach określających czas; pisownia przedrostków zakończonych na –з(-с), с-, от-)
oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 3 poszerzanie informacji związanych z kulturą i tradycjami Rosji, a także kartografią i za-bytkami Petersburga
T. 4 wprowadzenie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
zakupy w sklepie AGD; wizyta w teatrze, opis spektaklu; polska i rosyjska kuchnia, nazwy dań; sport w życiu człowieka, nazwy dyscyplin; inna Rosja – Syberia, jej krajobraz i klimat)
T. 5 wprowadzenie słownictwa potrzebnego do wyrażania swojej opinii na temat spektaklu te-atralnego, sportu
T. 6 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 7 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu A2 w ESKJ.
Efekty kształcenia:
E. 1 rozumie często używane słowa i wyrażenia na swój temat, swojej rodziny, na temat tego, co jest mu bliskie i znane
E. 2 rozumie główną informację komunikatów i wiadomości, jeśli rozmówca mówi powoli
E. 3 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (zakupy w sklepie, rezerwacja i zakup biletu do teatru, zamówienie dania w restauracji)
E.4 formułuje prostą wypowiedź na temat obejrzanego spektaklu zawierającą elementy warto-ściujące
E. 5 przygotowuje pisemną i/lub ustną wypowiedź na temat roli sportu w życiu człowieka
E. 6 czyta ze zrozumieniem plakaty prezentujące tematykę teatralną oraz karty dań
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 materiały autentyczne
M. 8 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W. 1 minimum dwa duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 zadania domowe
W. 5 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie pracy na dany temat w wyznaczonym przez lek-tora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 6 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 7 ocenianie ciągłe (aktywność)
Lektury podstawowe:
Zybert M., Новые встречи 2, Warszawa 2004
Lektury uzupełniające:
Dobrowolski J., 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Milczarek W., Język rosyjski od A do Z. Repetytorium, Warszawa 2004
Wiatr-Kmieciak M., Вот и мы 1,2. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2009
Materiały własne prowadzącego
Uwagi: