Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej WHiDK
Kierunek:
Muzyka kościelna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język angielski (A_C.1.1_zo_30/20_2)"2"
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot indywidualnego wyboru
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Agnieszka Kościńska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie lektoratu C1
Cele:
Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu C1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształce-nia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu C1.
Treści kształcenia:
T.1. doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności opowiadania o sobie, swoim otoczeniu, doświadczeniach z przeszłości oraz sytuacjach obecnych
T.2. doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach
T.3. doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
T.4. doskonalenie umiejętności pisania poprzez wprowadzanie spójników i wyrażeń łączących, oraz form wyrażających kontrast
T.5. kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur
T.6. wzbogacanie zasobu słownictwa wybranego z analizowanych tematów
T.7. ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji
Efekty kształcenia:
E.1. nabywa umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizuje złożone artykuły prasowe i specjalistyczne
E.2. wykorzystuje różnorodne słownictwo i struktury aby zaakcentować ważne lub nowe informacje
E.3. potrafi przy użyciu zaawansowanego słownictwa oraz różnorodnych struktur gramatycznych opowiadać o swoich aktualnych i przeszłych doświadczeniach
E.4. kiedy to konieczne z taktem wyraża swoje zdanie i opinię
E.5. potrafi rozpoznać i właściwie zastosować rejestr formalny i nieformalny języka
E.6. jest zdolny wyjaśnić co ma na myśli przy użyciu omówienia i parafrazy i rozumie niektóre wyrażenia eufemistyczne
E.7. opisuje miejsca i cechy charakteru ludzi, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).
Lektury podstawowe:
Gillie Cunningham, Jan Bell Face2Face Advanced, Cambridge University Press 2009
Lektury uzupełniające:
Michael Vince, Advanced Language Practice, English Grammar and Vocabulary, Macmillan 2009
Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010
Uwagi:
część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)