Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Pracy Socjalnej WNS
Kierunek:
Praca socjalna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Języki obce
(Foreign languages )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język angielski (A_B2.1_zo_30/20_3)"2"
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Agnieszka Kościńska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie B2
Cele:
Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu B2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności opowiadania o sobie, swoich doświadczeniach z przeszłości, sytuacjach obecnych,
T.2 doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach,
T.3 kształcenie umiejętności pisania listu do gazety w określonym celu,
T.4 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
T.5 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.6 wzbogacanie zasobu słownictwa,
T.7 tworzenie wyrazów pochodnych,
T.7 ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
Efekty kształcenia:
E.1 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.2 właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów,
E.3 opisuje siebie, swoje czynności, życie zawodowe za pomocą określonych wyrażeń i struktur
E.4 rozróżnia słownictwo opisujące rodzaje zachowań przestępczych oraz ich sprawców
E.5 stosuje określoną formę oraz wyrażenia w trakcie pisania listu
E.6 wykorzystuje zasady tworzenia zdań w różnych trybach warunkowych w celu opisania konkretnych wydarzeń
E.7 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur (np. podtrzymywanie rozmowy, wyrażanie, odmawiania lub akceptowania oferty, wyrażanie aprobaty lub przeciwstawnej opinii w sposób kulturalny)
E.8 rozpoznaje typy inwersji, właściwie je dobiera i stosuje
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne (np. ulotki)
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenianych przez Lektora zadań.
Lektury podstawowe:
Redston Chris, Cunningham Gillie, Face2Face Upper Intermediate, Cambridge University Press 2013
Lektury uzupełniające:
Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination B2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010
Uwagi:
część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)