Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii Sztuki i Kultury WHiDK
Kierunek:
Historia sztuki
Poziom:
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język obcy - fakultatywny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język angielski (A_B 1.2_zo_30/20_2_4) "2"
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot wybieralny
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
mgr Agnieszka Kościńska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie B1 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć
Cele:
Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu B1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności opowiadania o sobie, swoim otoczeniu, doświadczeniach z przeszłości oraz sytuacjach obecnych,
T.2 doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form gramatycznych w określonych kontekstach,
T.3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
T.4 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.5 wzbogacanie zasobu słownictwa,
T.6 ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
T.7 opis swojego domu, okolicy oraz domu swoich marzeń
T.8 wyrażenia z make / do,
T.9 opis zwyczajów oraz przesądów w Polsce i za granicą, słownictwo techniczne, związane z komputerami i innymi urządzeniami elektronicznymi
T.10 opis pogody oraz warunków atmosferycznych
T.11 synonimy,słownictwo specjalistyczne
T.12 Tworzenie zdań w czasie Future Simple oraz zastosowanie struktury „ to be going to”
 Tworzenie zdań w trybach warunkowych typu 0,1,2
 Tworzenie porównań w stopniu wyższym i najwyższym
 Zastosowanie strony biernej
 Użycie „a”, „the” oraz „zero article” w zdaniach,
T.13 Wyrażanie swoich umiejętności i zdolności za pomocą wyrażeń: manage, be useless, good at, to find something easy, difficult, have no idea how, know how,tworzenie wyrazów pochodnych
T.14 zapoznanie ze sposobami reagowania na różne sytuacje życiowe: podejmowanie decyzji, zastanawianie się, ostrzeżenia, rady, sytuacje radzenia sobie na zakupach w sklepie
T.15 Inne: doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych na wybrany temat.
Efekty kształcenia:
E.1 pogłębia znajomość słownictwa w zakresie omówionych tematów.
E.2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych o różnym charakterze, dialog, prosta rozmowa, wyrażanie opinii, prośby, nadzieję, sugestii, planów, opisuje siebie, swoje emocje, upodobania oraz pracę
E.3 rozpoznaje ton i intencje rozmówcy
E.4 wykazuje znajomość słownictwa potrzebnego do opisu spraw dla niego ważnych;
E.5 rozumie wyrażenia i używane słowa związane ze sprawami ważnymi dla osoby mówiącej,
E.6 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.7 rozumie sens przeczytanych tekstów, umie odnaleźć konkretne, przewidywalne informacje w tekstach
E.8 radzi sobie w rozmowach wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur
E.9 dobiera właściwe konstrukcje gramatyczne potrzebne do opisu wydarzeń mających miejsce w różnych okresach czasowych
E.10 dobiera właściwe czasowniki modalne w zależności od kontekstu sytuacji
E.11 potrafi napisać prosty list, notatkę lub wiadomość
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).
Lektury podstawowe:
Chris Redston, Gillie Cunningham, Face2Face Intermediate, Cambridge University Press 2013
Lektury uzupełniające:
Raymond Murphy, English Grammar in Use, A self-study reference and practice book for intermediate students, Cambridge University Press
Uwagi: