Rok akademicki:
2017/18
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia kapłańska   moduł: kanon fakultatywny*   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język angielski (A_B2.2_zo_30/20)"2"
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot fakultatywny
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
IV/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
dr Agnieszka Kościńska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie B2
Cele:
Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu B2 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy. Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu B2.

Rozwój umiejętności i kompetencji językowych skutkuje tym, iż w wyniku przeprowadzonych zajęć:

a) W zakresie rozumienia ze słuchu:
- student rozumie wypowiedzi mówione w standardowej odmianie języka zarówno na tematy znane, jak i nieznane, zazwyczaj spotykane w życiu osobistym, społecznym, akademickim lub zawodowym;
- student rozumie główne znaczenie wypowiedzi złożonych pod względem lingwistycznym i zawartej w nich treści, zarówno na tematy konkretne, jak i abstrakcyjne, wypowiadane w standardowej odmianie języka, włączając w to wypowiedzi o charakterze specjalistycznym z dziedziny nieobcej uczącemu się;
- student ze zrozumieniem śledzi dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację, pod warunkiem że temat jest mu względni znany, a kierunek rozmowy wyraźnie sygnalizowany.

b) W zakresie słuchania programów radiowych i telewizyjnych, nagrań oraz oglądania filmów
- student rozumie nagrania w standardowej odmianie języka, spotykane w życiu społecznym, zawodowym oraz akademickim;
- student właściwie interpretuje poglądy oraz nastawienie mówiących wraz z treścią ich wypowiedzi;
- student rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów na tematy bieżące;
- student rozumie filmy dokumentalne, wywiady udzielone na żywo, programy typu talk-show, sztuki teatralne oraz większość filmów, radiowych audycji dokumentalnych i innych materiałów audio nagranych w standardowej odmianie języka;
- student właściwie interpretuje nastrój, ton mówiącego oraz jego intencje.

c) W zakresie interakcji ustnych
- student płynnie, poprawnie i skutecznie wypowiada się na wiele tematów ogólnych, akademickich, zawodowych lub dotyczących czasu wolnego, wyraźnie zaznaczając relacje między poszczególnymi stwierdzeniami;
- student komunikuje się spontanicznie, przestrzegając reguł gramatycznych, bez konieczności ograniczania tego, co chce powiedzieć, stosuje stopień formalności odpowiedni do okoliczności;
- student bierze udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i spontaniczności. Podtrzymywanie rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka jest możliwe bez oznak napięcia u którejkolwiek ze stron.
- student przedstawia klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje, właściwie podkreślając znaczące kwestie podając istotne szczegóły i przykłady;
- student przedstawia klarowne, szczegółowe opisy i prezentacje zagadnień w szerokim zakresie tematów z dziedziny jego własnych zainteresowań, rozwijając i wspierając niektóre wątki za pomocą stosownych komentarzy i przykładów;
- student posługuje się strategiami kompensacji oraz parafrazy, aby pokryć braki;
- student formułuje i uzasadnia własną opinię dostarczając istotnych wyjaśnień i argumentów.

d) W zakresie rozumienia tekstu czytanego
- student wyszukuje dokładne informacje, cel i intencje zawarte we fragmentach tekstów z gazet, czasopism, listów oficjalnych i sprawozdań.

e) W zakresie stosowności socjolingwistycznej
- student wyraża się w sposób przekonujący, jasny, uprzejmy, stosując formalny lub nieformalny rejestr wypowiedzi – odpowiedni do sytuacji i rozmowy;
- student z niewielkim problemem podtrzymuje dyskusję i uczestniczy w niej, nawet, gdy rozmowa toczy się szybko i w języku potocznym;
- student rozmawia z rodzimymi użytkownikami języka bez wzbudzania w nich niezamierzonej wesołości czy irytacji lub powodowania u nich zachowania innego niż wśród osób mówiących językiem ojczystym;
- student wypowiada się stosownie do sytuacji i unika rażąco błędnych sformułowań.
Treści kształcenia:
T.1 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych pod względem gramatycznym oraz logicznym
T.2 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.3 wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień: środowisko naturalne, zwierzęta, rośliny, ogrodnictwo, charakter człowieka, przestępczość i rodzaje a także sprawcy przestępstw, prewencja,
T.4 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
Obszar leksykalny: umiejętność wyrażania zdumienia lub jego braku
Obszar strukturalno – gramatyczny: tworzenie wyrazów pochodnych, czasowniki modalne, gerunds, porównywanie przymiotników i przysłówków
T.5 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych.
Obszar funkcji językowych:
T.6 strategie kompensacji oraz parafrazy
T.7 wyrażenia potrzebne do realizacji celów zajęć w zakresie interakcji ustnych, obejmujące swoim zakresem struktury używane do:
- włączania się do dyskusji oraz oddawania głosu innym
- wyrażania i uzasadniania swoich poglądów w sposób kulturalny
- wprowadzania wypowiedzi o charakterze przeciwstawiającym się
- rozpoczynania, podtrzymywania oraz kończenia dyskusji
- zespolenia wypowiedzi tak, aby miała ona charakter płynny, klarowny i spójny (chociaż mogą pojawiać się pewne nieścisłości)
- wyrażenia zawahania, wątpliwości.

T.8 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określonych dla poziomu B2 w ESKJ.
Efekty kształcenia:
E.1 właściwie rozumie oraz interpretuje sens przeczytanych tekstów,
E.2 rozróżnia utrwalone czasy i struktury gramatyczne oraz właściwie wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych i pisemnych
E.3 pogłębia znajomość słownictwa w zakresie omawianym na zajęciach
E.4 podejmuje działania komunikacyjne wymagające użycia określonych wyrażeń oraz struktur (np. podtrzymywanie rozmowy, opisywanie swoich doświadczeń, wyrażanie opinii oraz podawanie wspierających argumentów)
E.5 opisuje swoje nawyki, plany, decyzje na przyszłość, niezwykłe przeżycia oraz wydarzenia z przeszłości
E.6 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych
E.7 stosuje określoną formę oraz wyrażenia w trakcie pisania rozprawki, opowiadania, opisu
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Metody nauczania:
M.1 elementy metody konwersacyjnej,
M.2 elementy metody kognitywnej,
M.3 elementy CLL
Narzędzia:
M.4 podręcznik,
M.5 komputer,
M.6 oprogramowanie do podręcznika,
M.7 rzutnik,
M.8 odtwarzacz CD oraz DVD,
M.9 płyty CD oraz DV,
M.10 materiały interaktywne dołączone do podręczników,
M.11 strony internetowe,
M.12 filmy obcojęzyczne,
M.13 prezentacje multimedialne,
M.14 materiały autentyczne,
M.15 artykuły z prasy,
M.16 słowniki
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W.1 ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
W.2 zadania domowe - obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane;
W.3 prezentacje - obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.4 projekty grupowe obowiązek wykonania zadań zleconych przez Lektora w ustalonym przez niego terminie. W przypadku niewywiązania się w terminie z wykonania zadania Student otrzymuje z niego niższą ocenę.
W.5 obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach);
W.6 zapowiedziane testy pisemne po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika w ciągu semestru, trwające od 30-90 minut
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu lub ustalenia terminu jego napisania
- w razie usprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, przedstawiając pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane);

Ocena za semestr jest średnią ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach).
Lektury podstawowe:
Chris Redston, Gillie Cunningham, Face2Face Upper Intermediate, Cambridge University Press 2013
Lektury uzupełniające:
Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination B2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010
Uwagi:
część zajęć może być prowadzona w formie online (wg zasad prowadzenia zajęć e-learningowych określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)