Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Historia
grupa specjalności: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła   
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_A2.3_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru piątego (poziom wewnętrzny A2.2)
Cele:
1. Wprowadzenie wyrażeń służących do opowiadania o sposobach spędzania wakacji, wyjazdach turystycznych, rezerwowania usług turystycznych.
2. Wprowadzenie wyrażeń służących do mówienia o mediach oraz relacjonowaniu wydarzeń, wyrażaniu opinii o filmie, pisaniu recenzji filmowej.
3. Wypracowanie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich artykułów prasowych oraz rozumienia fragmentów audycji telewizyjnych i radiowych.
4. Rozwijanie u studentów umiejętności wymowy i intonacji w języku francuskim.
Treści kształcenia:
1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o kraju i jego mieszkańcach, stereotypy.
 Rozumienie informacji turystycznych, robienie rezerwacji.
 Rozumienie tekstu porównawczego.
 Mówienie o miejscu swojego zamieszkania, uzasadnianie swoich wyborów.
 Rozumienie tytułów i krótkich tekstów prasowych (tzw. faits divers).
 Przedstawianie opinii na temat programów telewizyjnych.
 Relacjonowanie wydarzenia, którego się było świadkiem.
 Rozumienie tekstu prezentującego film, wyrażanie opinii o filmie, pisanie krytyki filmowej.
2. Gramatyka:
 Zaimki względne: où i dont.
 Zaimki wskazujące: celui, celle, ceux, celles …. .
 Zaimki en i y zastępujące okolicznik miejsca.
 Imiesłów czasu teraźniejszego i forma „gérondif”.
 Stopień najwyższy przymiotnika i przysłówka.
 Formy służące podkreślaniu, uwypuklaniu informacji: ce qui, ce que, c’est….qui, c’est….que.
 Nominalizacja – tworzenie rzeczowników od czasowników i przymiotników.
 Rodzaj rzeczownika.
 Użycie czasów przeszłych w tekście: passé composé, imparfait, plus-que-parfait.
 Strona bierna.
 Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) z dopełnieniem bliższym (COD).
 Zaimki osobowe używane po przyimkach à i de.
3. Słownictwo:
 Warunki życia, mentalność w miastach prowincji i w stolicy, zalety życia w mieście.
 Terminy związane z turystyką, świadczenia turystyczne: zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja wycieczek, rezerwacja hotelu i wycieczki.
 Terminy związane z mediami: prasa, radio, telewizja, Internet.
 Terminy związane z relacjonowaniem wydarzeń, napady, kradzieże, włamania, etc, zgłaszanie kradzieży.
 Terminy związane z kinem, produkcja filmu, krytyka filmowa.
4. Fonetyka:
 Wymowa samogłosek nosowych – powtórzenie i utrwalenie.
 Sposoby zapisu samogłosek nosowych oraz samogłoski „o otwarte”.
 Wymowa słowa „plus” – powtórzenie.
 Intonacja zdań wyrażających entuzjazm, zdziwienie, rozczarowanie.
 Rytm i intonacja zdań służących uwypuklaniu treści.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Posługuje się odpowiednimi środkami gramatycznymi oraz wyrażeniami w celu uzyskania informacji turystycznej i zarezerwowania wycieczki, pobytu turystycznego.
2. Wypowiada swoje opinie na temat filmu.
3. Redaguje prostą krytykę filmową.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Rozwija umiejętność rozumienia autentycznych artykułów prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych.
2. Rozwija umiejętność wypowiadania swojego zdania i argumentowania w języku francuskim.
3. Rozwija swoje umiejętności poprawnej wymowy i intonacji w języku francuskim.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Annie Berthet, E. Daill, Catherine Hugot, V. Kizirian, Monique Waendendries - Alter Ego + 2 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2012
2. Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis - Alter Ego + 2 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2012
Lektury uzupełniające:
Brak
Uwagi: