Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Turystyka religijna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny I

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język francuski F_A2.2_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Magdalena Tatara;
Koordynator sylabusa:
mgr Magdalena Tatara


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Znajomość materiału objętego programem nauczania dla semestru czwartego (poziom wewnętrzny A2.1
Cele:
Celem zajęć jest:
1. Zapoznanie studentów z wyrażeniami, słownictwem i strukturami gramatycznymi służącymi do mówienia o relacjach przyjacielskich, sąsiedzkich – opisywanie cech charakteru.
2. Nabycie przez studentów umiejętności mówienia o pracy zawodowej, odpowiadania na ogłoszenia o pracy, redagowanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Nabycie przez studentów umiejętność użycia różnych czasów przeszłych w mowie i piśmie oraz trybów służących do wyrażenia różnych sytuacji.
Treści kształcenia:
1. Komunikacja i sprawności językowe:
 Mówienie o relacjach między przyjaciółmi.
 Opisywanie osób – cechy charakteru, wady i zalety.
 Mówienie o relacjach sąsiedzkich.
 Przytaczanie słów innej osoby.
 Porównywanie, mówienie o zmianach w swoim życiu prywatnym i zawodowym.
 Opowiadanie o przypadkowym spotkaniu innej osoby.
 Rozumienie ogłoszenia o pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 Rozumienie i redagowanie CV oraz prostego listu motywacyjnego.
 Dawanie porad nt przygotowania się do rozmowy o pracę i podjęcia pracy.
 Opowiadanie o doświadczeniach i pracy zawodowej.
2. Gramatyka:
 Zaimki względne: qui, que, à qui.
 Struktury służące stworzeniu definicji : c’est + bezokolicznik, c’est quand, c’est + rzeczownik + zdanie względne.
 Uzgadnianie imiesłowu czasu przeszłego (participe passé) – powtórzenie.
 Mowa zależna w czasie teraźniejszym.
 Użycie czasu przeszłego niedokonanego (imparfait) i teraźniejszego – powtórzenie.
 Struktury służące do porównań.
 Użycie czasów przeszłych imparfait i passé composé w tekscie.
 Wyrażenia czasowe: il y a, dans, pendant, depuis, de …. à, en.
 Tryb łączący subjonctif présent – wprowadzenie.
 Struktury służące dawaniu porad: tryb rozkazujący, devoir + bezokolicznik, si + présent / futur, il faut que + subjonctif.
 Czas zaprzeszły plus-que-parfait.
 Zaimki i przysłówki nieokreślone: quelqu’un, rien, personne, nulle part, itd.
 Przysłówki – tworzenie i zastosowanie.
3. Słownictwo:
 Rzeczowniki i przymiotniki wyrażające cechy charakteru i osobowości.
 Miejsca zamieszkania – budynki, mieszkańcy, życie sąsiedzkie.
 Terminy służące do wyrażenia reakcji pozytywnych i negatywnych na dane wydarzenie.
 Terminy związane ze niespodziewanymi spotkaniami ludzi, miłość od pierwszego wejrzenia.
 Studia, staż, praca, poszukiwanie pracy.
 Formuły listu formalnego / motywacyjnego.
 Struktury bezosobowe wyrażające konieczność: il est important / essentiel de + bezokolicznik.
 Rejestry językowe: standardowy i potoczny – cz. 1
4. Fonetyka:
 Wymowa półsamogłosek francuskich.
 Relacja miedzy wymową a pisownią samogłosek nosowych i ustnych głosek „e”.
 Opozycja „e” otwartego i zamkniętego w formach czasowników w czasach przeszłych imparfait i passé composé.
 Intonacja zdań wyrażających porady i obowiązki.
 Wymowa form trybu subjonctif oraz przysłówków zakończonych na –ment.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Używa poprawnie czasów przeszłych i wybranych trybów i identyfikuje je w tekście.
2. Opisuje relacje międzyludzkie oraz cechy charakteru danej osoby.
3. Zapoznaje się ze sposobami i formułami pisania CV i listu oficjalnego (list motywacyjny) w języku francuskim.
UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. Rozumie treść oraz redaguje CV i list motywacyjny.
2. Doskonali sztukę tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim.
3. Doskonali umiejętność poprawnej wymowy i intonacji w języku francuskim z rozróżnieniem w wymowie różnych form czasownikowych.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Ćwiczenia audytoryjne,
2. praca w małych grupach lub parach: czytanie dialogów lub krótkich tekstów ze zrozumieniem,
3. rozumienie ze słuchu,
4. ćwiczenia fonetyczne,
5. zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania lektora lub innych studentów,
6. krótkie wypowiedzi na zadany temat,
7. dyskusja,
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań,
9. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
10. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych,
11. gry językowe.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Sposoby sprawdzania:
1. Dwa testy pisemne sprawdzające słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, rozumienie krótkiego tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej (opis) przeprowadzane po każdej jednostce (dossier).
2. Ustne przedstawienie wybranego tematu zgodnego z treściami kształcenia (pod koniec semestru).
3. 2-3 krótkie pisemne zadania domowe.
Warunki zaliczenia:
1. Do zaliczenia testu niezbędne jest uzyskanie 51% przyznawanych punktów. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście i zaliczanie go w drugim terminie wiąże się z podwyższeniem progu zaliczenia testu do 60% przyznawanych punktów.
2. Zaliczenie zadań domowych.
3. Zaliczenie ustnej prezentacji.
4. Obecność i aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach).
5. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen.
Lektury podstawowe:
1. Annie Berthet, E. Daill, Catherine Hugot, V. Kizirian, Monique Waendendries - Alter Ego + 2 - Livre de l'élève (podręcznik studenta), Paris, 2012
2. Annie Berthet, Catherine Hugot, Béatrix Sampsonis - Alter Ego + 2 - Cahier d'activités (zeszyt ćwiczeń), Paris, 2012
Lektury uzupełniające:
Brak
Uwagi: