Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Turystyka religijna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny II

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język niemiecki N_A2.3_zo_30_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Marta Krzanowska;
Koordynator sylabusa:
mgr Marta Krzanowska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
znajomość języka na poziomie A2.2, sprawdzona na podstawie testu poziomującego przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć.
Cele:
Student powinien przy użyciu prostego słownictwa oraz wybranych struktur gramatycznych wypowiadać się na temat pracy, ofert pracy, wykazać się znajomością słownictwa dotyczącego świąt oraz zwyczajów w krajach niemieckojęzycznych oraz wyrażać cel i pracować z tekstami fachowymi.
Treści kształcenia:
-Rozwijanie kompetencji językowych na danym poziomie językowym poprzez ćwiczenie umiejętności wyrażania własnego zdania na wybrane tematy oraz dyskutowania i uzasadniania swojej opinii czy przekonań.
-Rozwijanie umiejętności poprawnego użycia form gramatycznych.
-Wzbogacanie zasobu słownictwa
-Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
-Ćwiczenie poprawnej wymowy oraz intonacji.

1. Zakres leksykalny:
- praca, wykształcenie, przekwalifikowanie, poszukiwanie pracy
- święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc
- emocje, film
- produkty i wynalazki, czekolada, produkcja

2. Zakres gramatyczno – strukturalny:
-zdania z „denn” oraz „weil”
- czasownik „werden”
- przyimki w celowniku
- czasowniki z celownikiem i biernikiem
- zdania poboczne z „wenn”
- przyimki ze zmiennym przypadkiem
- zdania poboczne z „damit” oraz „um..zu”
- strona bierna z „werden” oraz „wurde”

3. Zakres wymowy i intonacji:
- wymowa dyftongów; ei, au, eu
- intonacja zabarwiona emocjonalnie
- akcent i podział tekstu

4. Teksty:
- ogłoszenie o pracę, życiorys, podanie o pracę, piosenka, wywiad, opis filmu, portret, powiedzenia, quiz, strona internetowa, przepis
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. dobiera odpowiednie słownictwo z zakresu tematyki świąt oraz poszukiwania mieszkania,
2. formułuje uprzejme prośby.

UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:
1.rozmawiać o wymarzonych zawodach,
2.czytać i rozumieć ogłoszenia mieszkaniowe oraz życiorysy,
3.wypowiadać się na temat świąt oraz prezentów, wyrażać emocje
4.pracować z tekstami fachowymi.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1.elementy metody komunikacyjnej, kognitywnej oraz audiolingwalnej
2.Formy pracy: praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, konwersacja, odgrywanie ról, prezentacja.
3. Ćwiczenia fonetyczne
4. wykonywanie ćwiczeń leksykalnych
5. wykonywanie ćwiczeń gramatycznych
6. gry językowe
7. krótkie wypowiedzi na zadany temat
8. oglądanie krótkich filmów i słuchanie nagrań
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. dwa testy pisemne w semestrze
2.obowiązek frekwencji – dopuszczalna jest dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
3.zaliczenie wypowiedzi ustnej
4.zaliczenie zadań domowych
5.ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
6. ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych przez studenta ocen
Lektury podstawowe:
Studio d – A2, Kuhn, Niemann, Winzer-Kiontke, Cornelsen
Lektury uzupełniające:
Grosses Ubungsbuch Deutsch, Hueber
Uwagi: