Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii Sztuki i Kultury WHiDK
Kierunek:
Ochrona dóbr kultury
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język niemiecki N_A1.2_zo_30/20_2
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot wybieralny
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
II/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Marta Krzanowska;
Koordynator sylabusa:
mgr Marta Krzanowska


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Umiejętność podstawowych zwrotów potocznych i wyrażeń dotyczących życia codziennego; przed-stawienia siebie i innych oraz formułowania pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miej-sca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada – wyniesiona z kursu w pierwszym semestrze lub stwierdzona za pomocą testu przeprowadzonego przez doświadczonego lektora w stu-dium języków obcych.
Cele:
Po zakończeniu kursu student powinien rozumieć i umieć stosować czasowniki modalne, wyrażać swoje potrzeby, zainteresowania, powinności i zamiary, opisać miejsca i przedmioty z własnego otoczenia stosując przyimki używane z celownikiem i biernikiem w aspekcie dynamicznym i statycz-nym, znać szeroką gamę czasowników opisujących czynności dnia codziennego (min. 50) w czasie teraźniejszym i przeszłym, prowadzić prostą rozmowę w czasie teraźniejszym lub przeszłym, pod wa-runkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
Treści kształcenia:
Leksykalne:
T_1 czasowniki wyrażające stosunek do innych czynności (zamiar, przymus, wolę itd.)
T_2 słownictwo opisujące czynności dnia codziennego - rozszerzenie
T_3 budynki, przedmioty i osoby typowo spotykane w mieście oraz przyimki określające
położenie lub kierunek
T_4 słownictwo związane z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej
T_5 słownictwo związane z orientacją w mieście
T_6 słownictwo związane z codziennym życiem w gospodarstwie rolnym
T_7 słownictwo związane z wyrażaniem czasu – pory dnia, godziny

Gramatyczne:
T_8 odmiana czasowników modalnych w czasie teraźniejszym
T_9 zdania twierdzące i pytające z dwoma czasownikami, rama zdaniowa
T_10 odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
T_11 odmiana czasowników rozdzielnie złożonych w czasie teraźniejszym
T_12 przyimki z celownikiem lub biernikiem
T_13 przyimki z celownikiem
T_14 przyimki z biernikiem
T_15 odmiana czasownika w czasie przeszłym (Perfekt)

Inne:
T_16 zasady wymowy i intonacji w języku niemieckim
Efekty kształcenia:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student:
E_1 opisuje swoje możliwości; wyraża chęci, powinności i zamiary
E_2 opisuje swoje i cudze zainteresowania i przyzwyczajenia
E_3 wyraża w krótkiej rozmowie propozycję spotkania i uzgadnia okoliczności
E_4 formułuje prostą notatkę informując o swoich obowiązkach, zamiarach i życzeniach
wobec drugiej osoby
E_5 opisuje miejsca i przedmioty z własnego otoczenia w aspekcie statycznym i dynamicznym
E_6 objaśnia drogę do wybranego punktu na mapie
E_7 informuje o przebiegu czynności (realnych lub nie) w czasie teraźniejszym i przeszłym
E_8 opisuje życie codzienne innych osób uwzględniając przebieg czynności w czasie
E_9 w krótkim dialogu uzgadnia z drugą osobą konieczność wykonania określonych
czynności związanych z organizacją wyjazdu lub pracami domowymi i informuje
o czynnościach już wykonanych
E_10 stosuje zasady wymowy i intonacji wypowiedziach ustnych
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1 praca z książką
M_2 dyskusja/burza mózgów poprzedzona wprowadzeniem przez lektora
M_3 ćwiczenia gramatyczno-leksykalne
M_4 praca w parach (dialogi)
M_5 słuchanie tekstów/dialogów a następnie wykonywanie ćwiczeń na ich podstawie
M_6 powtarzanie tekstów/zdań za płytą CD
M_7 gra edukacyjna
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1 test leksykalno-gramatyczny 2x semestr, ok. 45 min
W_2 praca domowa – tekst 5-10 prostych zdań, 2-4 w semestrze
W_3 ocena postępów studenta w trakcie zajęć (wypowiedzi ustne, wymowa)
W_4 obecność – dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach, każdą następną
nieobecność student nadrabia przygotowując pracę pisemną uzgodnioną z lektorem
Lektury podstawowe:
Hartmut Aufderstrasse, Jutta Muller, Thomas Storz, Delfin, Ismaning 2008
(podręcznik i ćwiczenia, cz. I)
Lektury uzupełniające:
Ćwiczenia, transkrypcje tekstów i przykładowe testy na stronie internetowej:
www.hueber.de/delfin
Uwagi:
brak