Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia katechetyczno-pastoralna   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Seminarium naukowe

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Seminarium z teologii biblijnej
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
IV/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Prowadzący:
ćwiczenia: ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII;
Koordynator sylabusa:
ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego.
Posiadanie na seminarium tekstu Biblii, najlepiej w werscji elektronicznej.
Cele:
Zdobycie podstawowego warsztatu egzegetycznego.
Znajomość metod i podejść do analizy tekstu natchnionego.
WYbór tematu pracy naukowej.
Praca badawcza Studenta, zwieńczona napisaniem i obroną pracy magisterskiej z teologii biblijnej.
Treści kształcenia:
Metody i podejścia badawcze do Biblii.
Literatura przedmiotu.
Tekst krytyczny i jego opracowanie.
Synteza i analiza danych komentatorów.
Przejrzystość planu pracy. Naukowe spotkanie z Bibilią (T_1).
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze (T_2).
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii (T_3).
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej (T_4). Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej.
Treści kształcenia - pełny program
Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej.
Efekty kształcenia:
Student po zakończeniu seminarium jest gotowy do obrony napisanej osobiście pracy naukowej na poziomie magiesterskim (E_1).
Posiada wiedzę na temat literatury przedmiotu oraz metody i podejścia do natchnionego tekstu (E_2).
Zna najważniejsze teksty Biblistów oraz ich zasadnicze idee teologiczne.
Jest zorientowany w myśli światowej biblistyki (E_3).
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Praca z tekstem w wersji papierowej i elektronicznej (M_1).
Dyskusja naukowa na seminarium z promotorem oraz innymi studentami (M_2).
Praca zespołowa nad postawionym zagadnieniem ogólnym, które służy zdobyciu umiejętności naukowej współpracy w badaniu szerszego problemu niż tylko jedna praca indywidualna (M_3).
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Zabieranie głosu naukowego na seminarium w odniesieniu do promotora i pozostałych (W_1).
Redagowanie poszczególnych części pracy magisterskiej pod kontrolą promotora (W_2).
Zakończenie seminarium wiąże się z napisaniem całości pracy magisterskiej (W_3).
Lektury podstawowe:
Szlaga J.(red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Poznań – Warszawa 1986.
Jelonek T., Wyjątkowa Księga ludzkości, Kraków 1999.
Loska T., Palestyna – Kraj Jezusa, Kraków 1993.
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.
Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1998.
Lektury uzupełniające:
Napiórkowski S. C., Jak uprawiać teologię?, Wrocław 1994.
Lektury powiązane bezpośrednio z tematyką wybraną przez każdego studenta z zakresu jego indywidualnej pracy naukowej.
Uwagi:
Nacisk na "pracę zespołową" w czasie trwania seminarium naukowego.