Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia kapłańska   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Seminarium naukowe

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Seminarium z teologii dogmatycznej
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
III/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Prowadzący:
ćwiczenia: o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM;
Koordynator sylabusa:
o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Umiejętność krytycznej analizy tekstów teologicznych. Dostateczna znajomość historii dogmatu ułatwiającej uchwycenie istotnych aspektów teologicznego poznania danego okresu (np. starożytności, czy średniowiecza). Podstawowa wiedza dotycząca metodologii pracy magisterskiej.
Dostateczna znajomość technologii informatycznych (edytory tekstu).
Cele:
Ukazanie sposobów logicznej kompilacji dorobku naukowego na określony temat; Przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy magisterskiej, wymaganej do zdobycia tytułu naukowego.
Treści kształcenia:
Temat pracy może obejmować zagadnienie z obszaru:
a) danego traktatu teologii dogmatycznej (np.: chrystologii, mariologii, eschatologii, protologii, itd.);
b) teologii franciszkańskiej (np.: wybranych autorów);
c) dorobku naukowego jakiegoś autora reprezentującego dany okres i środowisko rozwoju myśli teologicznej (tekst lub teksty w przypadku prac porównawczych);

Seminaria uwzględniają umiejętności warsztatowe (języki) i wiedzę teologiczną studentów w zakresie przewidzianym przez program studiów.
Wybór tematu uwzględnia indywidualne możliwości uczestników seminarium.
Efekty kształcenia:
Ew_01;19
Eu_01;17;19
Ek_01;05;07;09
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Seminarium - Opracowanie tekstu naukowego, analiza tekstu z dyskusją. Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 1 (analiza literatury).
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Prezentacja przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, przeprowadzenie badań, wypracowanie koncepcji danej pracy - tematu i struktury.
Lektury podstawowe:
Podręcznikowe opracowania z zakresu teologii dogmatycznej - poszczególnych traktatów.
1. Dogmatyka, tt. 1-6, Warszawa 2005-2007.
2. G.L. Muller, Dogmatyka katolicka, Kraków 2015.
Lektury uzupełniające:
1. Opracowania szczegółowych zagadnień z obszaru danego traktatu teologii dogmatycznej.
2. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2007.
3. Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Tarnów 1999.
4. W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995.
Uwagi: