Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Teologiczny
Kierunek:
Teologia
specjalność: teologia katechetyczno-pastoralna   
Poziom:
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Przedmiot fakultatywny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Liturgika
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
wykład: 30 godz.
Punkty ECTS:
wykład: 2
Forma zaliczenia:
wykład: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
wykład: ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII;
Koordynator sylabusa:
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadmości z historii zbawienia, wstępu do teologii i katechizmu.
Cele:
Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia i pojęcia liturgiczne, które pozwolą im kontynuować naukę tego przedmiotu.
Treści kształcenia:
Tematyka wykładów obejmuje takie dziedziny jak: pojęcie i natura liturgii, miejsce liturgii w życiu Kościoła, pojęcie i przymioty kultu, język liturgii, księgi liturgiczne, prawo liturgiczne, symbolika liturgiczna. - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii
Treści kształcenia - pełny program
- 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii
Efekty kształcenia:
WIEDZA: Student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym (TMA_W14)

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (TMA_U01);
student posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych (TMA_U04);
Student potrafi popularyzować wiedzę teologiczną, przekazywać i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym (TkMA_UO2);

KOMPETENCJE:
Student ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności (TMA_K01);
student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie(TMA_K02);
student ma świadomość własnej indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego (TMA_K07);
Metody i narzędzia dydaktyczne:
Przedmiot realizowany będzie przez wykłady, prezentacje multimedialne i dyskusje
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
pisemne zaliczenie na początku czerwca
Lektury podstawowe:
Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999; Nadolski B., Liturgika (t.I - Liturgika fundamentalna), Poznań 1989
Lektury uzupełniające:
Czerwik S., Pojęcie i natura liturgii, w: Euntes docete, red. S. Koperek CR, Kraków 1993, s. 41-59; De Clerck P., Zrozumieć liturgię, Kielce 1997; Donghi A., Gesty i słowa, Wprowadzenie do języka symbolicznego, Kraków 1999; Guardini R., Znaki święte, Wrocław 1982 ; Margański B., Uczestnictwo wiernych w liturgii Kościoła w duchu Konstytucji Sacrosanctum Concilium, w: Euntes docete, red. S. Koperek CR, Kraków 1993, s. 90-102; Nadolski B., W drodze do liturgii, Poznań 1998; Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002; Stefański J., Liturgia w odnowie, Gniezno 2000
Uwagi: