Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Filozoficzny
Kierunek:
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki
Poziom:
studia podyplomowe, podyplomowe
Nazwa przedmiotu:
Wstęp do filozofii
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
nie
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
wykład: 16 godz.
Punkty ECTS:
wykład: 2
Forma zaliczenia:
wykład: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
wykład: dr Adam Workowski;
Koordynator sylabusa:
dr Adam Workowski


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Wykład wstępny dla I roku. Nie wymaga specjalistycznego przygotowania, ale ogólnego wykształcenia na poziomie szkoły średniej
Cele:
Student poznaje specyfikę filozofii. Potrafi pokazać podstawowe problemy filozoficzne i sposoby ich rozwiązania. Stosuje argumentację filozoficzną jako sposób dowodzenia twierdzeń
Treści kształcenia:
Wstęp do filozofii stanowi wprowadzenie do problematyki filozoficznej. Filozofia jest dziedziną bar-dzo złożoną. Ma bogatą tradycję, która wpływa na sposób podejmowania problemów i sposobów ich rozwiązywania. Wykład pokazuje specyfikę przedmiotu i metod filozoficznych. Opisuje kluczowe pojęcia np. prawdę, rozum, myślenie – i różnorodne problemy z nimi związane. Zadaniem wykładu jest ukazanie aporetyczności filozofii, która sprawia, że nie ma w tej dziedzinie rozwiązań ostatecznych.

Treści merytoryczne – Pełny opis:
(hasłowo tematyka zajęć z uwzględnieniem ich przełożenia na zamierzone efekty kształcenia)
T_1 Co to jest filozofia?
T_2 Istotne cechy mędrca i filozofa
T_3 Czym jest myślenie?
T_4 Rodzaje i warunki ludzkiej wiedzy
T_5 Teorie i kryteria prawdy
T_6 Racjonalność i nieracjonalność
T_7 Rozum i wiara religijna
T_8 O wyjątkowości człowieka jako osoby- świadomość i wolność
Efekty kształcenia:
E_1 zna miejsce i znaczenie filozofii pośród nauk.zna specyfikę filozofii jako nauki, która wymaga krytycznego myślenia, ciągłego dokształcania się i otwartości na racjonalną argumentację.
E_2 rozumie zależności między poszczególnymi subdyscyplinami filozoficznymi. Identyfikuje główne subdyscypliny filozoficzne i posiada ogólną wiedzę o ich metodo-logii, terminologii i najważniejszych teoriach
E_3 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1 Wykład
M_2 Dyskusja interesujących problemów
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1 zaliczenie ustne – na podstawie przygotowanych tez (lista w treściach merytorycznych)
Lektury podstawowe:
Lektury podstawowe:
1. K. Albert, O Platońskim pojęciu filozofii, Warszawa 1991
2. I. M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, PAX, Warszawa 1986
3 D. Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, PWN, Warszawa 2004
4. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, Aletheia, Warszawa 2009
5. M. Hempoliński, Filozofia współczesna 1, PWN,Warszawa 1989
6. M. Hollis, Filozofia, Kraków 1998
7. J. Pieper, W obronie filozofii, Warszawa 1985
8 B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa 1995
9. Wł. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1995
10. J. Tischner, Zagadnienia filozoficzne w nauce, XXI/2000, s. 6-20
Lektury uzupełniające:
1. H. Arendt, Myślenie, Warszawa 1985
2. A. Arzenbacher, Wprowadzenie do filozofii , Kraków 1985
3. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992
4. E. Martens, H. Schnädelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, wyd. II, Poznań 1994
5. A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1989
6. F. Strawson, Analiza i metafizyka, Kraków 1994
Uwagi: