Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Filozoficzny
Kierunek:
Filozofia
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Logika I
(Logic I )
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
nie
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
wykład: 30 godz.
Punkty ECTS:
wykład: 3
Forma zaliczenia:
wykład: egzamin
Prowadzący:
wykład: ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UPJPII;
Koordynator sylabusa:
ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UPJPII


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Wykład kursoryczny dla pierwszego roku, wymagań wstępnych nie ma.
Cele:
W ramach wykładu kursorycznego z filozofii logiki I zaprezentowane są elementarne wiadomości z logiki i teorii mnogości.
Treści kształcenia:
T_1 - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
T_2 - semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
T_3 - założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
T_4 - założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
T_5 - elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
T_6- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
T_7- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
T_8- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
T_9- teoria relacji
T_10- sylogistyka Arystotelesa
T_11- nazwy
T_12- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu)
Treści kształcenia - pełny program
- zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu)
Efekty kształcenia:
E_1. student dysponuje uporządkowanymi podstawowymi wiadomościami z dziedziny filozofii poznania, semiotyki i metodologii nauk, oraz logiki K_W10

E_2. Student zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla filozofii poznania, semiotyki i metodologii nauk, oraz logiki K_W14

E_3. Student zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne K_U07

E_4. Student uznaje konieczności odwoływania się do racjonalnej argumentacji w debatach na temat współczesnych problemów i rozumie odpowiedzialność filozofa za racjonalny charakter sporów K_K08
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1. Wykład połączony z możliwością aktywnego włączenia się studenta w
M_2. dyskusję prezentowanego materiału.
M_3. Lektura uzupełniająca
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1 Egzamin końcowy – pisemny/ustny.
Obowiązuje materiał przedstawiony w czasie wykładów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Lektury podstawowe:
1. NOTATKI Z WYKŁADÓW
2. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, Warszawa 1984
Lektury uzupełniające:
1. Słupecki J., Hałkowska K., Piróg-Rzepecka K., Logika i teoria mnogości, Warszawa 1978
2. Murawski R., Świrydowicz, Wstęp do teorii mnogości, Poznań 2005
Uwagi: