Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Filozoficzny
Kierunek:
Filozofia
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Wstęp do filozofii
(Introduction to Philosophy )
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
nie
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
wykład: 30 godz.
Punkty ECTS:
wykład: 2
Forma zaliczenia:
wykład: egzamin
Prowadzący:
wykład: dr Adam Workowski;
Koordynator sylabusa:
dr Adam Workowski


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
WYKŁAD WSTĘPNY DLA I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH. NIE WYMAGA SPECJALISTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA.
Cele:
STUDENT POZNAJE SPECYFIKĘ FILOZOFII. POTRAFI WSKAZAĆ PODSTAWOWE PROBLEMY FILOZOFICZNE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA. STOSUJE ARGUMENTACJĘ FILOZOFICZNĄ JAKO SPOSÓB UPRAWOMOCNIANIA TWIERDZEŃ. ROZRÓŻNIA RÓŻNE STYLE MYŚLENIA FILOZOFICZNEGO.
Treści kształcenia:
WYKŁAD WPROWADZA STUDENTÓW W PROBLEMY I NURTY FILOZOFII, A TAKŻE SPOSOBY MYŚLENIA FILOZOFICZNEGO. PORUSZANE SĄ WYBRANE ZAGADNIENIA, KTÓRE POZWOLĄ WYROBIĆ STUDENTOM WŁASNĄ OPINIĘ NA TEMAT TEGO KIM JEST FILOZOF, CZYM JEST FILOZOFIA I JAKI JEST JEJ STOSUNEK DO INNYCH ELEMENTÓW KULTURY, TAKICH JAK NP. NAUKA (SCIENCE).

T_1. WPROWADZENIE DO KURSU – ZACHĘTA DO UPRAWIANIA FILOZOFII
T_2. KIM JEST FILOZOF? SOKRATES – LUDWIG WITTGENSTEIN – RICHARD RORTY
T_3. POCZĄTKI, KIERUNKI I ZAGADNIENIA FILOZOFII
T_4. NARZĘDZIA FILOZOFA: ARGUMENTY – EKSPERYMENTY MYŚLOWE – DZIAŁANIE NA WYOBRAŹNIĘ
T_5. STYLE MYŚLENIA FILOZOFICZNEGO: FILOZOFIA ANALITYCZNA
T_6. STYLE MYŚLENIA FILOZOFICZNEGO: FENOMENOLOGIA I HERMENEUTYKA
T_7. STYLE MYŚLENIA FILOZOFICZNEGO: FILOZOFIA W NAUCE
T_8. ONTOLOGIA/METAFIZYKA: CO ISTNIEJE?, CZYLI SPÓR O UNIWERSALIA
T_9. AKSJOLOGIA/ESTETYKA: CZYM JEST PIĘKNO?
T_10. EPISTEMOLOGIA/FILOZOFIA POZNANIA: CZYM JEST WIEDZA?
T_11. FILOZOFIA UMYSŁU: CZYM JEST UMYSŁ?
T_12. MIEJSCE FILOZOFII W KULTURZE: FILOZOFIA A NAUKA I RELIGIA
T_13. POLSKI WKŁAD W FILOZOFIĘ XX WIEKU
T_14. CZY W FILOZOFII DOKONUJE SIĘ POSTĘP?
T_15. PODSUMOWANIE: CO PO FILOZOFIE? 1. Co to jest filozofia?
2. Istotne cechy mędrca i filozofa
3. Czym jest myślenie?
4. Rodzaje i warunki ludzkiej wiedzy
5. Teorie i kryteria prawdy
6. Racjonalność i nieracjonalność przekonań
7. Rozum i wiara religijna
8. O wyjątkowości człowieka jako osoby- świadomość i wolność 1. Co to jest filozofia?
2. Istotne cechy mędrca i filozofa
3. Czym jest myślenie?
4. Rodzaje i warunki ludzkiej wiedzy
5. Teorie i kryteria prawdy
6. Racjonalność i nieracjonalność przekonań
7. Rozum i wiara religijna
8. O wyjątkowości człowieka jako osoby- świadomość i wolność 1. Co to jest filozofia?
2. Istotne cechy mędrca i filozofa
3. Czym jest myślenie?
4. Rodzaje i warunki ludzkiej wiedzy
5. Teorie i kryteria prawdy
6. Racjonalność i nieracjonalność przekonań
7. Rozum i wiara religijna
8. O wyjątkowości człowieka jako osoby- świadomość i wolność 1. Co to jest filozofia?
2. Istotne cechy mędrca i filozofa
3. Czym jest myślenie?
4. Rodzaje i warunki ludzkiej wiedzy
5. Teorie i kryteria prawdy
6. Racjonalność i nieracjonalność przekonań
7. Rozum i wiara religijna
8. O wyjątkowości człowieka jako osoby- świadomość i wolność 1. Co to jest filozofia?
2. Istotne cechy mędrca i filozofa
3. Czym jest myślenie?
4. Rodzaje i warunki ludzkiej wiedzy
5. Teorie i kryteria prawdy
6. Racjonalność i nieracjonalność przekonań
7. Rozum i wiara religijna
8. O wyjątkowości człowieka jako osoby- świadomość i wolność
Treści kształcenia - pełny program
1. Co to jest filozofia?
2. Istotne cechy mędrca i filozofa
3. Czym jest myślenie?
4. Rodzaje i warunki ludzkiej wiedzy
5. Teorie i kryteria prawdy
6. Racjonalność i nieracjonalność przekonań
7. Rozum i wiara religijna
8. O wyjątkowości człowieka jako osoby- świadomość i wolność
Efekty kształcenia:
E_1. MA PODSTAWOWĄ WIEDZĘ O ROLI POSZCZEGÓLNYCH NAUK W POZNANIU, O ICH SPECYFICE PRZEDMIOTOWEJ I METODOLOGICZNEJ, ORAZ ZNA MIEJSCE I ZNACZENIE FILOZOFII POŚRÓD TYCH NAUK
E_2. ZNA PODSTAWOWĄ TERMINOLOGIĘ FILOZOFICZNĄ W JĘZYKU POLSKIM
E_3. ROZUMIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI SUBDYSCYPLINAMI FILOZOFICZNYMI (K_W04)
E_4. IDENTYFIKUJE GŁÓWNE SUBDYSCYPLINY FILOZOFICZNE I POSIADA OGÓLNĄ WIEDZĘ O ICH METODOLOGII, TERMINOLOGII I NAJWAŻNIEJSZYCH TEORIACH (K_W05)
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1. WYKŁAD,
M_2. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA,
M_3. DYSKUSJA Z UDZIAŁEM STUDENTÓW
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1. KOŃCOWY EGZAMIN USTNY, W KTÓREGO TRAKCIE EGZAMINOWANI OTRZYMAJĄ PO TRZY PYTANIA Z ZAKRESU WIEDZY PRZEKAZYWANEJ PRZEZ PROWADZĄCEGO PODCZAS WYKŁADÓW, KTÓRYCH CELEM BĘDZIE SPRAWDZENIE, CZY DANY STUDENT OSIĄGNĄŁ ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA. WYNIK EGZAMINU USTNEGO OKREŚLI OCENĘ KOŃCOWĄ.
Lektury podstawowe:
Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Antyk-Aletheia, Kęty-Warszawa 2003.
Józef Maria Bocheński, Filozofia analityczna, [w:] Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 1993, s. 136-147.
Józef Maria Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, PAX, Warszawa 1986.
Michał Heller, Przeciw fundacjonizmowi, [w:] Filozofia i Wszechświat, Universitas, Kraków 2006, s. 81-102.
Michael Dummett, Natura i przyszłość filozofii, IFiS PAN, Warszawa 2010.
Stanisław Judycki, Co to jest fenomenologia?, „Przegląd filozoficzny – Nowa seria” 1993, 1, s. 25-38 (http://www.kul.pl/files/108/Co_to_jest_fenomenologia.pdf).
Thomas Nagel, Co to wszystko znaczy. Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa, Aletheia 1998.
Karl Popper, Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, Znak, Kraków 1997.
Bertrand Russell, Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2012.
Jan Woleński, Epistemologia, PWN, Warszawa 2007, rozdz. X (dot. zagad. wiedzy)
Lektury uzupełniające:
Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, WAM, Kraków 2010.
Daniel Dennett, Intuition Pumps and Other Tools for Thinking, W.W. Norton & Company 2013.
Uwagi: