Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Filozoficzny
Kierunek:
Filozofia
specjalność: filozofia systematyczna   
Poziom:
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Wykład monograficzny
(Monographic lecture )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Fizyka dla filozofów
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
wykład: 30 godz.
Punkty ECTS:
wykład: 2
Forma zaliczenia:
wykład: egzamin
Prowadzący:
wykład: ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP;
Koordynator sylabusa:
ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości ze średnioszkolnego kursu matematyki oraz fizyki. Istotne dla wykładu koncepcje matematyczne będą szczegółowo omawiane w trakcie wykładu.
Cele:
Celem oferowanego wykładu jest wprowadzenie studenta interesującego się filozofią przyrody w podstawowe zagadnienia mechaniki kwantowej. W tym sensie wykład stanowi też uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z mechaniki kwantowej, zaprezentowanej w kursorycznym wykładzie z filozofii przyrody. W trakcie wykładu student zapozna się ze specyfiką założeń, języka oraz struktur matematycznych, wykorzystywanych w mechanice kwantowej. Dodatkowo także, zapozna się z problemami fizycznymi, generowanymi w kontekście tej teorii.
Treści kształcenia:
T_1. Historia powstania mechaniki kwantowej.

T_2. Specyfika pojęcia stanu układu w mechanice kwantowej i jej różnice w stosunku do mechaniki klasycznej.

T_3. Postulaty mechaniki kwantowej

T_4. Architektura przestrzeni Hilberta

T_5. Pojęcie spinu i statystyki kwantowe

T_6. Logika kwantowa.

T_7. Twierdzenie Bella i jego filozoficzne aspekty.

T_8. Symetria jako narzędzie unifikacji fizyki.
Efekty kształcenia:

Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1. Wykład prezentujący systematycznie założone treści kształcenia.

M_2. Dyskusja.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na zasadzie egzaminu ustnego w opraciu o dostarczone przez wykładowcę tezy egzaminacyjne. Student też zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i analizowania zagadnień prezentowanych na wykładzie.
Lektury podstawowe:
M. Heller, Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów, Biblos, Tarnów 2011.
M. Heller, Some Mathematical Physics for Philosophers, Pontifical Council for Culture, Vatican, Pontifical Gregorian University - Rome, 2005.
Lektury uzupełniające:
R.L. Liboff, Wstęp do mechaniki kwantowej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
C.J. Isham, Lectures in Quantum Theory, Imperial College Press, London, 1995.
Uwagi: