Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej WHiDK
Kierunek:
Muzyka kościelna
moduł: moduł I   
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Analiza dzieł muzyki religijnej I
(Analysis of religious music works )
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot modułowy
Przedmiot obieralny:
nie
Rok studiów/semestr:
II/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 15 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 1
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie bez oceny
Prowadzący:
ćwiczenia: o. dr Dawid Kusz;
Koordynator sylabusa:
o. dr Dawid Kusz


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu form muzycznych oraz liturgiki
Cele:
II semestr poświęcony został analizie requiem, jako gatunkowi mszy, po który chętnie sięgali kompozytorzy wszystkich epok od renesansu począwszy. Zajęcia mają na celu pokazać, jak wybrani kompozytorzy podchodzili do tekstów mszy za zmarłych, za pomocą jakich środków próbowali zwrócić uwagę słuchacza na pozamuzyczne zagadnienia, takie jak śmierć, sąd, życie wieczne. Na zajęciach zostaną zaprezentowane wybrane przykłady mszy requiem, począwszy od pierwszego zachowanego, wielogłosowego requiem J. Ockeghema, po przykłady z muzyki XX w.
Treści kształcenia:
T_1 Zapoznanie się z tekstami requiem, na przykładzie kompozycji M. Durufle,
T_2 Zapoznanie się z renesansowymi dziełami szkoły flamandzkiej oraz związanymi ze szkołą rzymską,
T_3 Analiza barokowego requiem, na przykładzie utworów A. Campry i J. Gillesa,
T_4 Analiza Reqiuem W. A. Mozarta, jako przykład requiem epoki klasycyzmu, omówiony zostanie rezonans tego dzieła w omawianym gatunku na wybranych przykładach,
T_5 Analiza romantycznego requiem przez pryzmat wpływów muzyki operowej,
T_6 Poglądowa analiza requiem XX-wiecznego w twórczości polskich kompozytorów, takich jak R. Maciejewski, K. Penderecki
T_7 Prezentacji i dyskusji poddane zostaną utwory kompozytorów XX-wiecznych, takich jak: G. Ligeti, A. L. Webber, J. Tavener, J. Rutter, reprezentujących partykularne podejście do tekstu liturgicznego reqiuem
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Ew_1 zna teorię, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dziedziny sztuk muzycznych związanych ze studiowanym kierunkiem
Ew_2 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ek_1 jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
Metody i narzędzia dydaktyczne:
W_1 Wykład problemowy
W_2 Praca z tekstem
W_3 Analiza przypadków
W_4 Prezentacja nagrań CD i DVD
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1 Forma ustna

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie pracy studentów na podstawie:
-ustnej weryfikacji zdobytej wiedzy
-frekwencji
Lektury podstawowe:
Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, red. Teresa Malecka, Kraków 1990
Bukofzer Manfred, Muzyka w epoce baroku, przekł. Elżbieta Dziębowska, PWN, Warszawa 1970
Chłopicka Regina, Krzysztof Penderecki – Między sacrum a profanum. Studia nad twórczością wokalno – instrumentalną, Wyd. AM, Kraków 2000
Chomiński Józef, Wilkowska – Chomińska Krystyna, Formy muzyczne. Wielkie formy wokalane, t. V, PWM, Kraków 1984
Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Wyd. AM, Kraków 2000
Wójcik Danuta, ABC form muzycznych, Musica Iagiellonica, Kraków 1999
Materiały nutowe
Lektury uzupełniające:
Encyklopedia Muzyczna PWN, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa 2001
Mała Encyklopedia Muzyki, red. Stefan Śledziński, Warszawa 1968
Uwagi: