Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej WHiDK
Kierunek:
Muzyka kościelna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Analiza dzieł muzyki religijnej
(Analysis of religious music works )
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot ogólny
Przedmiot obieralny:
nie
Rok studiów/semestr:
III/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 15 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 1
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: o. dr Dawid Kusz;
Koordynator sylabusa:
o. dr Dawid Kusz


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza na temat form muzycznych.
Cele:
Celem zajęć jest zapoznanie się z gatunkiem oratorium. Dzięki zajęciom student powinien poznać charakterystyczne cechy barokowego oratorium włoskiego, francuskiego, niemieckiego, z okresu romantyzmu analizie poddane zostaną dzieła F. Mendelssohna, a z XX-wiecznych dzieła takich twórców, jak: A. Honegger, K. Penderecki
Treści kształcenia:
T_1 Zapoznanie się z historią powstania gatunku,
T_2 Prezentacja włoskiego oratorium na przykładzie twórczości G. Carissimiego,
T_3 Francuskie oratorium na przykładzie twórczości M. A. Charpentiera,
T_4 Specyfika niemieckiego oratorium – pasja, kantata,
T_5 Prezentacja wybranych utworów J. S. Bacha,
T_6 Prezentacja wybranych utworów G. F. Haendla,
T_7 Oratorium epoki klasycyzmu na przykładzie Stworzenia Świata J. Haydna,
T_8 Twórczość oratoryjna F. Mendelssohna,
T_9 Oratorium XX-wieczne na przykładzie dzieł A. Honeggera i K. Pendereckiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Ew_1 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
Ew_2 zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ek_1 samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1 Wykład problemowy
M_2 Praca z tekstem
M_3 Analiza przypadków
M_4 Prezentacja nagrań CD i DVD
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1 Kolokwium pisemne

Zaliczenie pracy studentów na podstawie:
-pisemnego kolokwium
-frekwencji
Lektury podstawowe:
Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, red. Teresa Malecka, Kraków 1990
Bukofzer Manfred, Muzyka w epoce baroku, przekł. Elżbieta Dziębowska, PWN, Warszawa 1970
Cłopicka Regina, Krzysztof Penderecki – Między sacrum a profanum. Studia nad twórczością wokalno – instrumentalną, Wyd. AM, Kraków 2000
Dürr Alfred, Kantaty Jana Sebastiana Bacha,
Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Wyd. AM, Kraków 2000
Materiały nutowe
Lektury uzupełniające:
Encyklopedia Muzyczna PWN, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa 2001
Mała Encyklopedia Muzyki, red. Stefan Śledziński, Warszawa 1968
Uwagi:
MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Znajomość dzieł muzyki religijnej, jej specyfiki w zależności od epoki, w której powstała może zaowocować właściwą interpretacją dzieła w karierze dyrygenckiej. Ponadto zdobyta wiedza może posłużyć studentowi w karierze nauczycielskiej. Zdobyta wiedza może przyczynić się do świadomego odbioru muzyki, lub świadomego podejścia do dzieła, jako śpiewaka, czy muzyka instrumentalisty.