Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej WHiDK
Kierunek:
Muzyka kościelna
Poziom:
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Dyrygowanie
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kierunkowy
Przedmiot obieralny:
nie
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 15 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: egzamin
Prowadzący:
ćwiczenia: kilku prowadzących;
Koordynator sylabusa:
prof. dr hab. Wiesław Delimat


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Umiejętność odczytywania nut i określeń muzycznych zawartych w partyturach. Zdolność i chęć do pracy z dziełem muzycznym i grupą muzyków. Zaufanie do kompetencji pedagoga prowadzącego przedmiot. Znajomość literatury muzycznej oraz zdolności pamięciowe.
Cele:
Wykształcenie dyrygenta, posiadającego umiejętności techniczne i organizacyjne do prowadzenia wielogłosowego zespołu wokalnego oraz wokalno-instrumentalnego. Wykształcenie odpowiednich cech i nawyków, niezbędnych do pracy z grupą muzyków. Nauka pracy z partyturami utworów na poziomie zdobytych umiejętności i kwalifikacji.
Treści kształcenia:
T_1 Doskonalenie techniki dyrygenckiej (prawidłowy rysunek schematów dyrygenckich, prostych i złożonych, korelacja oddechu i ruchu,)

T_2 Szeroki zakres elementów dyrygowania (schematy metryczne, uniezależnienie rąk, artykulacja, dynamika, tempo, fermata)

T_3 Problematyka rozumienia interpretacji dzieła muzycznego – wokalno i wokalno-instrumentalnego (rodzaje faktur, realizacja warstwy semantycznej i strukturalnej tekstu słownego, realizacja warstwy ekspresyjnej)

T_4 Metody odczytywania i uczenia się partytur (realizacja partytury na instrumencie klawiszowym, pamięciowe opanowanie partytur)

T_5 Umiejętność tworzenia publicznej kreacji muzycznej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Ew_1 Student zna materiał muzyczny, przygotowywany podczas zajęć, potrafi swobodnie odtworzyć go głosem indywidualnie i w grupie, oraz samodzielnie wykonać na instrumencie klawiszowym.
Ew_2 Student rozumie wykonywany repertuar w zakresie stylu, formy i podstawowych elementów dzieła muzycznego, a także potrafi analizować zależności muzyczne, jakie stosuje kompozytor


UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student posiada umiejętność należytego wykonania wybranego materiału i zaprezentowania go w sposób artystycznie zadowalający.
Eu_2 Student posiada zdolności manualne i intelektualne, pozwalające na odtworzenie gestem rąk odpowiednich schematów muzycznych, wskazania oddechu, zakończenia frazy, dynamiki, agogiki i artykulacji utworu muzycznego.
Eu_3 Student nabywa umiejętności pamięciowego opanowania utworu.


KOMPETENCJE
Ek_1 Student jest zdolny do uruchomienia własnej wyobraźni muzycznej i intelektualnej w celu osiągnięcia dobrego efektu artystycznego. Jest samodzielny w pracy, ale jednocześnie umie działać kolektywnie. Jest kreatywny i otwarty na coraz to nowe wyzwania zawodowe. Potrafi odpowiedzialnie poprowadzić publiczne wykonania muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1 Indywidualna praca z pedagogiem oraz akompaniatorem w oparciu o wymienione treści programowe
M_2 Sprawdzenie stanu przygotowania materiału muzycznego
M_3 Praca dyrygencka zindywidualizowana w odniesieniu do predyspozycji studenta i zawartości muzyczno-tekstowej utworu
M_4 Rozmowa z pedagogiem (wymiana zawodowych doświadczeń)
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1 Sprawdzanie przygotowania studenta do zajęć (znajomość partytury)
W_2 Ocena umiejętności postępów pracy
W_3 Aktywność na zajęciach
W_4 Jakość prezentacji podczas egzaminu semestralnego

Forma oceny - egzamin

1. uczestnictwo we wszystkich zajęciach przedmiotu chór.
2. aktywna praca podczas zajęć
3. należyte opanowanie materiału muzycznego
4. pozytywne zaliczenie partytur
5. pozytywne zdanie egzaminu semestralnego
Lektury podstawowe:
wybrane i udostępnione na początku każdego semestru materiały nutowe
Lektury uzupełniające:
inne materiały nutowe i piśmiennicze, wzbogacające wiedzę i umiejętności studenta w zakresie działalności dyrygenckiej
Uwagi: