Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS
Kierunek:
Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations
Poziom:
studia podyplomowe, podyplomowe
Nazwa przedmiotu:
Animacja kultury medialnej
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
nie
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
warsztaty: 12 godz.
Punkty ECTS:
warsztaty: 4
Forma zaliczenia:
warsztaty: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
warsztaty: o. dr hab. Michał Legan OSPPE;
Koordynator sylabusa:
o. dr hab. Michał Legan OSPPE


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Zajęcia przygotowują do korzystania z podstawowych źródeł informacji dla dziennikarza, takich jak: obserwacja, wywiad, dokumenty, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności weryfikacji faktów na podstawie różnych źródeł i etycznych problemów związanych ze zbieraniem i opracowywaniem wiarygodnego materiału dziennikarskiego.
Cele:
Zasady pracy researchera. Bazy danych i źródła informacji w kraju i na świecie z podziałem na ro-dzaje źródeł. Internet (wyszukiwarki, katalogi, zasoby, portale eksperckie, grupy zainteresowań, spo-łeczności internetowe) jako źródło informacji. Sposoby dotarcia do informacji. Korzystanie ze źró-deł informacji: istniejących baz danych, statystyk i opracowań naukowych instytutów badawczych, bilansów i raportów gospodarczych, sprawozdań instytucji publicznych, aktów prawnych oraz upo-wszechnianych treści kulturowych oraz pozyskanych z obserwacji otaczającej rzeczywistości, wy-wiadów i uczestnictwa. Techniki opracowywania informacji i ich prezentacji. Weryfikacja faktów na podstawie różnych źródeł. Etyczne i prawne problemy występujące w fazie zbierania materiałów.
Treści kształcenia:
Zasady pracy researchera. Bazy danych i źródła informacji w kraju i na świecie z podziałem na ro-dzaje źródeł. Internet (wyszukiwarki, katalogi, zasoby, portale eksperckie, grupy zainteresowań, spo-łeczności internetowe) jako źródło informacji. Sposoby dotarcia do informacji. Korzystanie ze źró-deł informacji: istniejących baz danych, statystyk i opracowań naukowych instytutów badawczych, bilansów i raportów gospodarczych, sprawozdań instytucji publicznych, aktów prawnych oraz upo-wszechnianych treści kulturowych oraz pozyskanych z obserwacji otaczającej rzeczywistości, wy-wiadów i uczestnictwa. Techniki opracowywania informacji i ich prezentacji. Weryfikacja faktów na podstawie różnych źródeł. Etyczne i prawne problemy występujące w fazie zbierania materiałów.
Efekty kształcenia:
Wymogi merytoryczne przedmiotu stanowią m.in. przygotowanie studenta do funkcjonowania w społeczeń-stwie informacyjnym, tak, aby nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi, które posiadają szczególne znaczenie w modernizacji państwa i gospodarki.
Chodzi tu o znajomość funkcjonowania platform elektronicznej administracji oraz metod uwierzytelnienia obywatela, rozróżnienia tych metod w aspektach prawnych, jak również o praktyczną umiejętność załatwiania spraw w urzędzie on line.
Dla przyszłego absolwenta w zawodzie dziennikarza ważną jest wiedza na temat bezpiecznej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach zawodowych i kontaktach dyplomatycznych, oraz praktyczna umiejętność ko-rzystania z bezpiecznej poczty elektronicznej: stosowanie metody uwierzytelnienia danych i podpisującego, opcjonalnie z zachowaniem poufności, czyli podpisu elektronicznego niekwalifikowanego.
Jednym z wymogów merytorycznych jest również przygotowanie studenta do roli twórcy prezentacji multi-medialnych, w których skorzysta z przesłanek naukowych stawiających na komunikatywność dostosowaną do percepcji odbiorców, odpowiednio przygotuje się do roli prelegenta.
Metoda konstruktywizmu ma tutaj umocowanie w wyborze innowacyjnego zagadnienia IT jako tematu pre-zentacji (m.in. zagadnienia konwergencji mediów, cyfryzacji dóbr kultury).
Istotną jest również umiejętność administrowania własną stroną WWW. Na zajęciach technologii informa-cyjnej student nabywa wiedzę n.t. zasad funkcjonowania Systemów Zarządzania Treścią (CMS), następnie umiejętność praktyczną w wykonaniu strony: autoprezentacji naukowej, wortalu tematycznego lub cyfrowej gazetki, z wykorzystaniem własnej inwencji twórczej (respektując prawo autorskie).
Uwaga: Popularne systemy blogowe stanowią uboższą wersję systemów CMS, więc nie są zalecane.
Systemy Zarządzania Treścią stanowią klasyczne zaplecze redakcji on-line.
Szczególny akcent w dydaktyce przedmiotu stawiany jest na efektywny e-learning, który w trakcie studiów może być traktowany jako uzupełniający w procesie kształcenia, a koniunkturalnie przydatny w „nauce przez całe życie”, jako skuteczna i ekonomiczna metodą kształcenia (w sytuacji wymagającej zdobycia kwalifikacji w innym zawodzie niż wyuczony). Istotne jest, aby student miał rozeznanie co do funkcjonowania platform e-learningowych, znał zasady korzystania z narzędzi oraz metodykę nauczania.
Generalnie celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie przyszłego absolwenta do roli kompetentnego użytkownika sieci i współuczestnika w kreowaniu nowoczesnych mediów, zaradnego we współpracy z redak-cją on-line; reprezentującego wysokie kompetencje w kategorii odpowiedzialności za przekazywaną informa-cję - umiejętność stosowania narzędzi komunikacyjnych z zapewnieniem sprawdzenia integralności przesyła-nej informacji i wiarygodności autorstwa. Przyszły absolwent będzie również dziennikarzem - informatorem dla obywateli w praktycznych poradach: jak wykorzystać Internet w komunikacji z e-urzędem, w e-biznesie , e-learningu,; będzie podejmował tematy wdrażania kluczowych założeń planu informatyzacji państwa w infrastrukturze krajowej i Unii Europejskiej (np. realizacji zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej).
Metody i narzędzia dydaktyczne:
wykład, prezentacja multimedialna, konsultacje indywidualne
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Egzamin pismeny zakończony oceną
Lektury podstawowe:
Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006
Olszański L.: Dziennikarstwo internetowe Warszawa 2006
Kautz T.: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych.
[W:] Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wy-dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
Neffe I.: Podpis elektroniczny w polskiej administracji publicznej i e-biznesie. Aspekty technologiczne i praw-ne w świetle wymogów unijnych.
[W:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce.
Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego
Świata, Red. nauk. M. Barański, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2009, s. 483-519
Neffe I.: Systemy zarządzania treścią (CMS) szansą dla rozwoju dziennikarstwa
internetowego.
[W:] Komputer w edukacji. 18 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wy-dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008,
s. 164-167.
Neffe I.: Nowoczesne technologie przetwarzania informacji a hipermedialny Internet.
Nowa sylwetka dziennikarza.
[W:] Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną
Pod redakcją Janiny Fras, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 286-300.
Neffe I.: Dziennikarstwo internetowe. Wybrane zagadnienia metodyczne.
[W:] Komputer w edukacji. 17 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wy-dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007,
s.165-171.
Nęcka. E.: Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2002
Juszczyk.S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
Lektury uzupełniające:
Dyrektywa o podpisach elektronicznych (preambuła), Ustawa o podpisie elektronicznym, Kodeks postępowa-nia cywilnego, Dyrektywa usługowa (w kontekście „idei jednego okienka”), Ustawa o świadczeniu usług dro-gą elektroniczną, Ustawa o informatyzacji, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek prywatny oraz publiczny),
Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Nowa Instrukcja kancelaryjna
Uwagi:
brak