Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Filozoficzny
Kierunek:
Filozofia
specjalność: filozofia w nauce   
Poziom:
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Wykład monograficzny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Filozofia a dialog międzyreligijny
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
wykład: 30 godz.
Punkty ECTS:
wykład: 2
Forma zaliczenia:
wykład: egzamin
Prowadzący:
wykład: o. prof. dr hab. Andrzej Kłoczowski OP;
Koordynator sylabusa:
o. prof. dr hab. Andrzej Kłoczowski OP


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Znajomość historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Zaliczenie wykładu z filozofii religii.
Cele:
Poważnym problemem, szczególnie w naszej epoce globalizacji, jest wielość i różnorodność tradycji religijnych, tak że „filozofia religii” staje się bardziej „filozofią religii świata” (w liczbie mnogiej). Wykład będzie próbą krytycznej analizy wybranych prób jakie podejmowali filozofowie zmagający się z tym tematem. Horyzontem tej debaty jest problem bardzo praktyczny: czy wielość prowadzi do wojny czy do wzajemnego szacunku bądź nawet wzajemnego rozumienia a nawet dialogu?
Treści kształcenia:
T_1.Jeden Bóg (Real an-sich) – różne religie („przewrót kopernikański” Johna Hicka)

T_2.Sed contra - Karl Barth: chrześcijaństwo nie jest religią?

T_3. Systematyka tradycji religijnych – religia archaiczna (dziś)

T_4. Systematyka tradycji religijnych – religie mistyczne (Daleki Wschód)

T_5. Systematyka tradycji religijnych – monoteizm biblijny i jego krewni

T_6. I. Kant: religia filozoficzna versus wyznania religijne

T_7. Hegel i odysea D(d)ucha

T_8. M. Scheler: żadna nowa religia!

T_9. M. Bergson: religia statyczna i dynamiczna

T_10. Kryteria porównania(1): ontologia, etyka, mistyka

T_11. Kryterium porównania(2): antropologia i jej konsekwencje

T_12. Co religie myślą o tym co wymyślili filozofowie?
Efekty kształcenia:
E_1. Student charakteryzuje rożne typy religii istniejących w świecie.
E_2. Student ocenia różne możliwości relacji miedzy religiami.
E_3. Student jest otwarty na dyskusję o ideach religijnych i na dialog międzyreligijny.
E_4. Student jest zdolny do oceny przydatności poszczególnych idei religijnych i filozoficznych na polu spotkania religii.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1. Wykład
M_2. Analiza tekstów źródłowych
M_3. Dyskusja
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1. Egzamin ustny. Student zostanie poproszony o odpowiedź na dwa pytania.
Lektury podstawowe:
John Hick – Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa, tłm. Justyna Grzegorczyk, Poznań 2005, Wyd. Zysk i Ska, s. 95-130
Chad Meister – Wprowadzenie do filozofii religii, tłm. D. Misztal i T. Sieczkowski, Łódź 2018, s. 48-78
Jan Andrzej Kłoczowski – Między samotnością a wspólnotą . Wstęp do filozofii religii, Tarnów, Wyd. Biblos, 2004.
Louis Dupré – Inny wymiar. Filozofia religii, tłm. S. Lewandowska-Giluszyńska, Kraków 2003, Wyd. Znak (rozdz. 11 Zbawienie – życie spełnione,s.388-411); r. 12 Wizja mistyczna 413-462)
Lektury uzupełniające:
Jowita Guja - Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha, Kraków 2009, Wyd. It. Kraków 2009, s. 51-108
Mircea Eliade – Sacrum – mit – historia, tłum. Anna Tatarkiewicz, W-wa 1974 (i nn.) Wyd. PIW, (Świętość natury i religia kosmiczna, s.123-157)
Immanuel Kant religia w obrębie samego rozumu, tłum. A.Bobko, Kraków 1993, s. 188-203
Georg W. Hegel – Wykłady z filozofii religii, przeł. S.F. Nowicki, Warszawa 2007, PWN, s.195-205
Max Scheler – Problem religii, tłm. Adam Węgrzecki, Kraków 1995, Wyd. Znak, s. 330-352
J.L. Brockington – Święta nić hinduizmu. Hinduizm w jego ciągłości i różnorodności, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1990, Wyd. Pax, s. 103-125
Rudolf Otto – Mistyka Wschodu i Zachodu. Analogie i różnice wyjaśniające jej istotę, tłm. T.Duliński, Warszawa 2000, Wyd. KR,s.5-39
Filozofia Wschodu. Wybór tekstów pod red. Marty Kudelskiej, Wyd. UJ, Kraków 2003
Rigwedy s. 11nn (gł. 20-21)
Upaniszady, s. 29-65
Bhagawadgita (Księga druga s. 67-73)

Marta Kudelska – Upaniszady. Zaranie myśli Indyjskiej, Kraków 1996, Wyd. PAN
Uwagi: