Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Wydział Filozoficzny
Kierunek:
Filozofia
specjalność: etyka stosowana   
Poziom:
studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Wykład monograficzny

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Dzieje filozofii greckiej i jej wpływ na myśl średniowieczną, cz. 2
Język:
PL
Typ przedmiotu:

Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
wykład: 30 godz.
Punkty ECTS:
wykład: 2
Forma zaliczenia:
wykład: egzamin
Prowadzący:
wykład: o. dr Wojciech Gródek OFM;
Koordynator sylabusa:
o. dr Wojciech Gródek OFM


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
Brak
Cele:
1. Student powinien znać dzieje kształtowania się myśli greckiej i kluczowe pojęcia, którymi posługują się filozofowie w opisie rzeczywistości.
2. Powinien dostrzegać w jakim zakresie myśl grecka wpływała na filozofię średniowieczną.
Treści kształcenia:
Treść wykładu obejmuje: w pierwszej części, dzieje filozofii greckiej od Talesa z Miletu do myśli neoplatońskiej, reprezentowanej przez Plotyna; w drugiej części, dzieje filozofii chrześcijańskiej od Augustyna do Jana Dunsa Szkota. W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
w drugim semestrze:
12. Augustyn – pojęcia umysłu jako dowód na istnienie Boga; teoria stworzenia; poznanie prawdy jako warunek szczęścia.
13. Pseudo-Dionizy – drogi prowadzące do poznania Boga, droga pozytywna i negatywna; relacja świata do Boga.
14. Jan Szkot Eriugena – stosunek wiary i rozumu; pojęcie natury i jej podział; stworzenie i objawienie.
15. Abelard – odpowiedź na pytania Porfiriusza dotyczące uniwersaliów; problem grzechu i dobrej woli.
16. Anzelm – natura per se w Mnologionie. Bezpośrednie ujęcie Boga w Proslogionie.
17. Awicenna – Próba naturalnego i filozoficznego wyjaśnienia świata (logika, fizyka, metafizyka).
18. Albert Wielki – cztery rzeczy wspówiekuiste, intelekt czynny i bierny w człowieku; natura Boga.
19. Roger Bacon – materia i formy.
20. Bonawentura – poznanie Boga przez ślady w świecie i obraz w duszy; czy świat jest wieczny, czy zaczął się w czasie?
21. Tomasz z Akwinu – relacja między teologią a filozofią; Bóg jako esse i dowody jego istnienia; problem stworzenia; natura człowieka i jego cel.
22. Jan Duns Szkot – jednoznaczność bytu; porządek istotowy i istnienie Boga, haecceitas, intelekt i wola.
Efekty kształcenia:
1. Student szczegółowo i dogłębnie rozumie poglądy filozofów grackich i średniowiecznych. Zna treść teorii kluczowych dla kształtowania się poglądów filozoficznych w starożytności i w średniowieczu – F2K_W05
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. Przedstawienie tez w ramach wykładu wprowadzającego,
2. Dyskusja na temat wygłoszonych tez.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
Egzamin ustny na końcu semestru. Na egzaminie obowiązuje:
1. znajomość treści wykładu,
2. umiejętność formułowania tez i wniosków dotyczących treści wykładu.
Lektury podstawowe:
6. Augustyn, O porządku, tłum. J. Modrzejewski, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 155–182.
7. Jan Szkot Eriugena, Periphyseon Księga I, tłum. A. Kijewska, Kęty 2009, s. 59-101.
8. Anzelm z Canterbury, Monologion, rozdz. 1–14, [w:] Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 13–38.
9. Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie, KUL 1981, s. 9–46.
10. Jan Duns Szkot, Traktat o Pierwszej Zasadzie, rozdz. 1–3, tłum T. Włodarczyk, PWN 1988, s. 3–48.
Lektury uzupełniające:
3. Böhner Ph., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej od Justyna do Mikołaja Kuzańczyka, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962.
Uwagi: