Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Instytut Historii WHiDK
Kierunek:
Historia
grupa specjalności: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła   
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny
(Modern language )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski (W_A1.1_zo_30/20_2)_KL
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/zimowy
Wymiar:
ćwiczenia: 30 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Kalina Lechowicz;
Koordynator sylabusa:
mgr Kalina Lechowicz


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego i włosko-polskiego;
2. znajomość gramatyki j. polskiego w zakresie rozróżniania części mowy, części zdania (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik ecc.), samogłosek i spółgłosek;
Cele:
1. zdobycie umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu z rozmówcą w j. włoskim poprzez podstawowe pytania i odpowiedzi;
2. nabycie umiejętności rozpoznawania j. włoskiego w mowie i piśmie;
3. zdobywanie umiejętności poprawnego czytania i zapisu włoskiego tekstu;
4. zdobycie wiedzy o podstawowych różnicach kulturowych Włochów i Polaków.
Treści kształcenia:
Treści merytoryczne – Skrócony opis:
1. podstawowe pytania i odpowiedzi pierwszego kontaktu z Włochem;
2. podstawowe wiadomości gramatyczne w zakresie włoskiej fonetyki, składni i fleksji;
3. podstawowe informacje dotyczące kultury Włoch.

Treści merytoryczne – Pełny opis:
I Komunikacja
1.
a) przedstawianie się;
b) powitania i pożegnania;
c) podawanie numeru telefonu i adresu i pytanie o nie;
d) zadawanie pytań w stylu nieformalnym i formalnym;
e) prośba o powtórzenie wypowiedzi;
f) pytanie o znaczenie i zapis słówek w j. włoskim;
2.
a) przedstawianie innych osób;
b) pytanie o samopoczucie i odpowiedź;
c) pytanie o wykonywaną pracę i odpowiedź;
3.
a) zamawianie posiłków;
b) pytanie o cenę i odpowiedź;
c) wyrażanie własnych gustów i preferencji;
d) prośba o pozwolenie;
e) inne prośby.

II Gramatyka
1.
a) alfabet włoski;
b) zasady pisowni i wymowy;
c) zaimki osobowe;
d) czasowniki być i mieć - essere i avere;
e) czasownik nazywać się - chiamarsi;
f) budowa zdań oznajmujących twierdzących i przeczących, oraz pytających;
g) rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników;
2.
a) czasowniki regularne – odmiana w trzech koniugacjach;
b) najważniejsze czasowniki nieregularne i ich odmiany;
c) rodzajniki określone - articoli determinativi;
d) zgodność rodzajnika, rzeczownika i przymiotnika;
e) przyimki in, a, da, di;
3.
a) wyrażenia mi piace / non mi piace / mi piacciono / non mi piacciono;
b) wyrażenie vorrei;
c) ci jako partykuła miejsca.

III Leksyka
1.
a) przedmioty znajdujące się w sali dydaktycznej;
b) przedmioty codziennego użytku studenta;
c) nazwy narodowości i państw;
d) liczebniki 0-100;
2.
a) nazwy zawodów i miejsca pracy;
b) podstawowe przymiotniki kwalifikujące;
3.
a) nazwy potraw, napojów i przedmiotów znajdujących się w barze;
b) rodzaje sklepów;
c) artykuły spożywcze;
d) jednostki miary i wagi.

IV Kultura
1.
a) nauka j. włoskiego w świecie;
b) powody i motywacje do nauki j. włoskiego;

2.
a) praca we Włoszech;
b) mapa administracyjna i fizyczna Włoch;
3.
a) pojęcie baru w mentalności Włochów;
b) włoskie śniadanie, obiad i kolacja.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. rozpoznaje j. włoski;
2. zna słownictwo potrzebne do przedstawiania siebie i kogoś innego, powitania
i pożegnania nieformalne i formalne;
3. wie, jak stawiać proste pytania;
4. wymienia liczebniki główne od 0 do 100;
5. zna słownictwo przydatne w barze i na zakupach;
6. identyfikuje zdania oznajmujące i pytające; zna odmianę czasowników trzech koniugacji oraz poznane czasowniki nieregularne;
7. zna pojęcie rodzajnika oraz odmianę rzeczowników i przymiotników we wszystkich rodzajach i liczbach.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. potrafi rozpoznać j. włoski;
2. potrafi przedstawić siebie i inną osobę; przywitać się i pożegnać;
3. zadaje proste pytania, w tym prosi o powtórzenie komunikatu, o wyjaśnienie znaczenia słowa oraz o jego zapis;
4. wykonuje działania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 0-100;
5. umie zamówić posiłek w barze, zrobić zakupy i zapytać o cenę; jest w stanie krótko wyrazić własne preferencje i upodobania;
6. odróżnia zdania oznajmujące od pytających; odmienia czasowniki w trzech koniugacjach oraz poznane czasowniki nieregularne;
7. dokonuje zgodności między rodzajnikiem określonym, rzeczownikiem
i przymiotnikiem w rodzajach męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, oglądanie materiału video;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki, teledyski, krótkie filmy);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy pisemne i ustne, sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika, w ciągu semestru, zapowiedziane testy pisemne, trwające od 30-90 minut, bądź zapowiedziane testy ustne (forma testu zakomunikowana odpowiednio wcześniej); w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, bądź odpowiedzi z jego zakresu, przedstawiając jednocześnie pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane); próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie
z każdym tygodniem o 5%;
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź ustna bądź pisemna na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów śródsemestralnych, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach
(z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).

Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
- Matteo La Grassa: L’italiano all’università 1, EdiLingua
- Mały słownik PWN włosko-polski i polsko-włoski, Wyd. Naukowe PWN
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich – tom I, poziom podstawowy A1-A2, Wyd. EdiLingua
- B. Sosnowska, R. Sosnowski: Kieszonkowy słownik włosko-polski i polsko-włoski z gramatyką i rozmówkami, Wyd. Zielona Sowa
- S. Soja, C. Zawadzka, Z. Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wiedza Powszechna, Warszawa
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!), ul. Grodzka 49;
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia
Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/