Rok akademicki:
2018/19
Jednostka prowadząca:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS
Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom:
studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Język nowożytny (drugi)
((Modern Foreign Language (the second)) )

Nazwa szczegółowa przedmiotu:
Język włoski (W_A1.2_zo_30/20_2)_KL
Język:
PL
Typ przedmiotu:
przedmiot kształcenia ogólnego
Przedmiot obieralny:
tak
Rok studiów/semestr:
I/letni
Wymiar:
ćwiczenia: 20 godz.
Punkty ECTS:
ćwiczenia: 2
Forma zaliczenia:
ćwiczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący:
ćwiczenia: mgr Kalina Lechowicz;
Koordynator sylabusa:
mgr Kalina Lechowicz


Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:

Wymagania wstępne:
1. umiejętność korzystania ze słownika polsko-włoskiego i włosko-polskiego;
2. znajomość leksyki w zakresie pierwszego semestru nauki;
3. znajomość gramatyki j. włoskiego w zakresie poprzedniego semestru;
Cele:
1. zdobycie umiejętności pytania o drogę i udzielenia tego rodzaju wskazówek;
2. nabycie umiejętności pytania o godzinę, podawania czasu, nazywania dni tygodnia, wykonywanych czynności i opisywania miejsca;
3. rozwijanie umiejętności rozumienia prostych tekstów mówionych i pisanych;
4. rozwijanie umiejętności mówienia i pisania po włosku na proste tematy związane z życiem codziennym;
5. poszerzanie wiedzy kulturowej na temat Włochów i ich kraju.
Treści kształcenia:
Treści merytoryczne – Skrócony opis:

1. podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące czasu, miejsca i wykonywanych czynności;
2. dalsze wiadomości gramatyczne w zakresie włoskiej składni i fleksji czasowników w czasie teraźniejszym;
3. dalsze informacje dotyczące kultury Włoch.

Treści merytoryczne – Pełny opis:

I Komunikacja
1.
a) pytanie o drogę i udzielanie wskazówek dotarcia do celu;
b) pytanie o godzinę i podawanie godziny;
c) mówienie o swoich umiejętnościach i znajomości czegoś;
d) wyrażanie niepewności;
e) zasięganie informacji o godzinach otwarcia miejsc publicznych;
2.
a) opis domu / mieszkania;
b) umiejscawianie przedmiotów w przestrzeni;
c) mówienie na temat dzielenia mieszkania z innymi studentami;
d) rezerwacja pokoju w hotelu oraz pytanie o oferowane w nim usługi;
e) podawanie przybliżonej godziny;
3.
a) opis czynności dnia powszedniego;
b) opis swojego zwykłego dnia;
c) mówienie, co się robi i z jaką częstotliwością.

II Gramatyka
1.
a) rodzajniki nieokreślone – articoli indeterminativi;
b) odmiana i zastosowanie czasowników modalnych – potere, volere i dovere, oraz czasownika sapere;
2.
a) różnica i zastosowanie czasowników essere i esserci;
b) przyimki złożone – preposizioni articolate;
3.
a) czasowniki zwrotne – verbi riflessivi;
b) przysłówki częstotliwości – avverbi di frequenza.

III Leksyka
1.
a) miasto;
b) okoliczniki miejsca i kierunki;
c) godziny;
d) dni tygodnia;
2.
a) dom;
b) prace domowe;
c) usługi hotelowe;
3.
a) nazwy czynności wykonywanych w ciągu dnia;
b) uniwersytet.IV Kultura
1.
a) co i w jakich godzinach robią Włosi;
b) środki miejskiego transportu we Włoszech;
2.
a) włoscy turyści w hotelach na świecie;
3.
a) typowy dzień Włocha.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student
1. stopniowo poszerza swoje kompetencje rozumienia ze słuchu, tekstu pisanego, i pisania własnej wypowiedzi;
2. zna słownictwo potrzebne do wskazywania drogi i pytania o nią; wie, jak pytać o czas i podać godzinę;
3. zna proste słownictwo związane z życiem codziennym, z mieszkaniem, hotelem i uniwersytetem;
4. zna reguły tworzenia przyimków złożonych, jak również stosowania rodzajników nieokreślonych i określonych;
5. zna odmianę czasowników trzech koniugacji oraz poznane czasowniki nieregularne, w tym czasowniki modalne;
6. zna różnicę w zastosowaniu czasowników essere i esserci.

UMIEJĘTNOŚCI
Student
1. potrafi czytać nieznany mu tekst w j. włoskim;
2. zadaje proste pytania o drogę, rozkład jazdy, dni i godziny oraz udziela na nie odpowiedzi;
3. rozmawia na proste i znane mu kwestie dotyczące życia codziennego;
4. umie opisać miejsce zamieszkania; jest w stanie dokonać odpowiadającej mu rezerwacji w hotelu i uzgodnić warunki pobytu;
5. odmienia czasowniki w trzech koniugacjach oraz poznane czasowniki nieregularne, w tym czasowniki modalne; właściwie stosuje czasownik esserci;
6. umie tworzyć przyimki złożone, a także stawiać przed rzeczownikami właściwe rodzajniki nieokreślone i określone.
Metody i narzędzia dydaktyczne:
1. praca z podręcznikiem: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, oglądanie materiału video;
2. różnorodne ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne; na forum grupy, w parach i w małych grupach, w tym odgrywanie scenek;
3. dedukcja i/lub objaśnienie teoretyczne reguł gramatycznych;
4. dodatkowe audiowizualne materiały dydaktyczne (np. piosenki, teledyski, krótkie filmy);
5. prezentacja multimedialna;
6. testy pisemne i ustne, sprawdzające stopień opanowania materiału;
7. praca własna studenta;
8. konsultacje.
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach;
2. po każdej jednostce dydaktycznej podręcznika, w ciągu semestru, zapowiedziane testy pisemne, trwające od 30-90 minut, bądź zapowiedziane testy ustne (forma testu zakomunikowana odpowiednio wcześniej); w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym teście, student ma obowiązek zgłoszenia się na najbliższy dyżur prowadzącego w celu napisania zaległego testu, bądź odpowiedzi z jego zakresu, przedstawiając jednocześnie pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności (lekarskie, sądowe lub uczelniane); próg procentowy potrzebny do uzyskania pozytywnej oceny rośnie z każdym tygodniem o 5%;
3. niezapowiedziane krótkie testy sprawdzające z ostatnich poruszanych na zajęciach zagadnień (5-15 minut); w razie nieobecności na niezapowiedzianym teście, student nie otrzymuje żadnej oceny z tego zadania;
4. obowiązek oddania prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni od ich zadania; po przekroczeniu tego terminu prace nie będą przyjmowane i oceniane; w zamian za to należy odpowiedzieć ustnie z danego tematu na dyżurze prowadzącego;
5. zaliczenie: odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze; jest to wypowiedź ustna bądź pisemna na tematy losowane spośród podanych kilka tygodni wcześniej zagadnień; do zaliczenia student przystępuje po wywiązaniu się ze wszystkich warunków uzyskania zaliczenia (oceny pozytywne z wszystkich testów śródsemestralnych, terminowo oddane wszystkie zadania pisemne, odrobione ewentualne nieobecności, gdy jest ich więcej niż dwie w semestrze);
6. obowiązek frekwencji: dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach (z jakiegokolwiek powodu); w razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób (zwykle jest to odpowiedź ustna z materiału omówionego na opuszczonych przez studenta zajęciach).

Ocena za semestr jest średnią ważoną ocen z testów i innych ocenionych zadań (scenki, dialogi, zadania pisemne, wyjątkowa aktywność na zajęciach) oraz oceny uzyskanej z zaliczenia ustnego. Średnia ważona ocen składowych z zadań w czasie całego semestru z wagą 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego z wagą 1/2 (suma ocen z zadań w semestrze x 1/2 i oceny z zaliczenia ustnego x 1/2).
Lektury podstawowe:
- Matteo La Grassa: L’italiano all’università 1, EdiLingua
- Mały słownik PWN włosko-polski i polsko-włoski, Wyd. Naukowe PWN
Lektury uzupełniające:
- A. Latino, M. Muscolino: Gramatyka włoska dla wszystkich – tom I, poziom podstawowy A1-A2, Wyd. EdiLingua
- B. Sosnowska, R. Sosnowski: Kieszonkowy słownik włosko-polski i polsko-włoski z gramatyką i rozmówkami, Wyd. Zielona Sowa
- S. Soja, C. Zawadzka, Z. Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski, Wiedza Powszechna, Warszawa
Uwagi:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie (KINO gratis!)
ul. Grodzka 49
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia

Włoska księgarnia językowa w Krakowie:
http://www.italicus.com.pl/

Ćwiczenia on-line:
http://www.e-wloski.pl/
http://www.wloski.slowka.pl/gry-on-line,d,3,10.html
http://www.wloski.net.pl/
http://www.pro-wloski.pl/
Słowniki monolingua:
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
http://dizionari.hoepli.it/Default.aspx
http://www.homolaicus.com/linguaggi/sinonimi/hypertext/0763.htm

Media:
http://www.rai.tv/
http://www.tv2000.it/
http://it.radiovaticana.va/
http://www.radioitalia.it/
http://www.repubblica.it/


Książki on-line i audiobooki:
http://www.liberliber.it/libri/index.php
http://www.libroaudio.it/
http://www.liberliber.it/audiolibri/index.php

Inne:
http://parliamoitaliano.altervista.org/dubbi-linguistici/comment-page-4/#comment-307
http://www.culturaitalia.it/