Damian Wąsek


ksiądz, doktor teologii, asystent w Katedrze Chrystologii
Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w  Krakowie. Zainteresowania
naukowe: metateologia, rola logiki
w  teologii scholastycznej, hermeneutyka teologiczna, Nowy Ateizm

Artykuły: